کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
National Conference on knowledge-based Architecture and Urbanism
تاریخ شروع: یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ پایان: یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
مکان: تهران –
گروه بندی: معماری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی
تلفن تماس با دبیرخانه:
نمابر:
آدرس سایت: www.confuakb.ir
آدرس ایمیل: ۲۰۱۷@confuakb.ir
موضوعات:
حوزه شهرسازی:
– شهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازی دانش بنیان
– طراحی شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهری دانش بنیان
– برنامه ریزی شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری دانش بنیان
– برنامه ریزی منطـــــــــــــــــــــــــــــــــــقه ای دانش بنیان
– مدیریت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهری دانش بنیان
– بازآفرینی شهری و نوســــــــــــــــــــــــــــــازی دانش بنیان
– بازسازی و بهســــــــــــــــــــــــــــــــازی شهری دانش بنیان
حوزه معماری:
– معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماری دانش بنیان
– منظر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهری دانش بنیان
– معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماری هویت گرا و دانش بنیان
– معماری و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر دانش بنیان
– معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماری منظر دانش بنیان
توضیحات تکمیلی: کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، در نظر دارد با معرفی توان علمی و کاربردی برای ارتقا سطح کیفی معماری، شهرسازی و همچنین بررسی نیازمندی و ضروت های آموزش موارد فوق گام برداشته و با شناسایی نگرش ها، تجربیات نوین و تحلیل ابعاد نظری و کاربردی توسعه شهری ، به تحلیل ،آموزش و پژوهش آن بپردازد. بنیان گذاری و تداوم گفتمان های بین المللی در زمینه مفاهیم، نظریات و تئوری های مرتبط با محورهای کنفرانس ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی بین اندیشمندان، محققان، صنعتگران، دانشجویان و دست‌اندرکاران در زمینه معماری و شهرسازی ایران.  زمینه سازی در جهت تشویق و ترغیب کلیه ارگان‌ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوری های نوین در مدیریت سیستم شهری ارتقا سطح دانش جامعه مهندسی و عموم در مسائل مرتبط با معماری و شهرسازی دانش بنیان توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث کنفرانس  ایجاد تفاهم و تعامل سازنده بین مدیران شهری و دانشگاهیان در جهت معماری و شهرسازی کشور.  برگزاری جلسات همفکری، بحث و گفتگو با حضور مهندسان مشاور و ارائه تجربیات عملی مرتبط با مسائل شهری  برقراری ارتباط بیشتر بین نهادهای علمی و اجرایی

نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد نقی زاده
امکان ارسال مقاله: بلی