مطالب توسط بانک پرسشنامه و مقاله ایران

آلفای کرونباخ چیست ؟

ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن چکیده : بی شک همه ی ما درطول دوران زندگی خود حداقل یکبار پرسشنامه پرکرده ایم. تا بحال ازخود پرسیده اید که این پرسشنامه ها چگونه تهیه می شوند و نیز معیاری برای بررسی میزان قابلیت اطمینان آنها وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است که […]

مفهوم روایی و پایایی یک ابزار اندازه گیری و روش استفاده از SPSS در محاسبه پایایی

مفهوم روایی و پایایی روایی ابزار اندازه گیری منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد[حافظ نیا،۱۳۸۲[ مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از […]

آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)

تفاوت های معنی دار بین میانگین های دو گروه:آزمونt   موارد بسیاری وجود دارد که ما علاقمند هستیم بدانیم در یک متغیر خاص چه تفاوتی بین گروههای مورد مطالعه،وجود دارد. برای مثال، آیا ترجیح کارکنان زن و مرد برای مشخص کردن زمان قابل انعطاف در محل کار یکسان است یا تفاوت دارد؟ آیا عملکرد کسانی […]

انواع متغیر های تحقیق

انواع متغیر های تحقیق در پایانامه های ارشد و دکتری و مقالات مدیریت متغیر یک مفهوم است که بیش ازدویاچندارزش یا عدد به ان اختصاص داده می شود. ویژگیهایی را که پژوهشگرمشاهده یا اندازه گیری می کند، متغیرنامیده می شود. به عبارت دیگر،متغیربه ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان دویا چند ارزش یا عدد […]

انواع نظریه و اهداف آن در پایان نامه

انواع نظریه و اهداف آن در پایان نامه نظریه ای که ابتدا به منظورتبیین مشاهده های قبلی تدوین می شود نظریه استقرایی خوانده می شود . نظریه ای که بر اساس چند مشاهده ی اندک یا بدون مشاهده های قبلی درباره ی پدیده ای شکل می گیرد به ان نظریه قیاسی فرضی گفته می شود. […]

آینده پژوهی

آینده پژوهی     تعاریف و مفاهیم آینده پژوهی که Futurology نیز نامیده می​شود مطالعه آینده​های ترجیحی، باورکردنی و محتمل و جهان​بینی​ها و افسانه​هایی است که زمینه آنهاست. بحثی وجود دارد که آیا این رشته یک هنر است یا یک علم. به طور کلی، می​تواند به عنوان یک شاخه از علوم اجتماعی و به موازات […]

چگونه مثل یک «رهبر اندیشه» بازاریابی کنید

چگونه مثل یک «رهبر اندیشه» بازاریابی کنید بزرگ ترین رمز موفقیت بازاریابی برای متخصصان، مشاوران و کسب وکارهای خدماتی کوچک این است که چگونه بتوانند به طور دائم و پایدار مشتریان پرسودی جذب کنند. باید بدانیم که مشتری می خواهد اختیار داشته باشد. کلید کار این است که یک رهبر اندیشه باشید که همیشه و […]

۱۰ روند برتر کسب و کار که در ۲۰۱۶ موفق خواهند بود

۱۰ روند برتر کسب و کار که در ۲۰۱۶ موفق خواهند بود مروری بر ده  روند برتر کسب و کار تصویر ذهنی شما نسبت به آنچه پیش رو داریم ر اتحت تاثیر قرار خواهد داد و کمک می کند برنامه ریزی بهتری برای آینده ی خود و کسب وکار خود داشته باشید .