اخبار

اخبار آزمون دکتری

کلیه اخبار مربوط به آزمون دکتری و اطلاعیه های مربوط به آن در این قسمت قرار میگیرد.

اخبار همایش ها

کلیه اخبار مربوط به همایش ها و اطلاعات آنان در رشته های مختلف در اینجا قرار میگیرد.

اخبار کارشناسی ارشد

کلیه اخبار مربوط به کارشناسی ارشد و اطلاعیه های مربوط به آن در این قسمت قرار میگیرد.

دکتری

کارشناسی ارشد

همایش ها

اخباراخبار
/توسط

دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

- محورهای همایش : • بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی • راهکارهای نوین در استفاده از آبهای شور برای تولیدات کشاورزی و کشاورزی پایدار • کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی • آینده پژوهی در مقوله آب با رویکردمنابع و مصارف آب و تخمین ابعاد بحران آتی در این زمینه و بیان راه حلهای خروج از آن • و ... ۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۶