مدیریت ادعای حقوقی و قراردادی در پروژه ها
Claim Management
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه مطالعات نظام پیمانکاری
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۳۰۳۱۱ – ۲۲۹۱۱۵۵۸
نمابر: ۸۹۷۸۷۶۸۹
آدرس سایت: www.pmpg.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
تعریف و اهمیت مدیریت ادّعا؛ بر اساس نظر PMBOK
بررسی عوامل و موارد احتمالی ادّعا و روش‌های پیش‌گیری
تأخیرات و چگونگی کمّی‌سازی ادّعا و اعلام به کارفرما
نحوۀ طرح استفساریه از سازمان برنامه و شورای عالی فنی
انواع روش‌های مدیریت ادّعا در تأخیرات و انواع قراردادها
علل دعاوی پیمانکاران جزء و چگونگی مدیریت آنها
نمونه ادعاهای مطرح شده به سازمان برنامه و شورای عالی فنی
فنون مذاکره در مدیریت ادّعا، ارائه ادّعا و ادّعای متقابل و فرآیند اثبات
نقش عرف و عادت در طرح ادّعا «با تکیه بر قواعد سکوت»
تبیین الزامات قراردادی و خارج از قرارداد و خسارات و نحوۀ مطالبه آنها
ضمان ید، نحوۀ طرح و مطالبۀ آن در دادگاه
شرح نحوۀ طرح و تعقیب ادّعا در مراجع قضائی و اداری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای سیدحامد میرمحمدی
امکان ارسال مقاله: خیر