مفهوم روایی و پایایی یک ابزار اندازه گیری و روش استفاده از SPSS در محاسبه پایایی

مفهوم روایی و پایایی

روایی ابزار اندازه گیری

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد[حافظ نیا،۱۳۸۲[

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت دادهای حاصل از آن اطمینان داشت . برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می باشد .

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بگار برده می شود . اعتبار محتوا یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده ان بستگی دارد . اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق فصد اندازه گیری آنها را داشته باشد ، آزمون دارای اعتبار محتوا است . برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.

ادامه مطلب …

آلفای کرونباخ چیست ؟

ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن

چکیده :

بی شک همه ی ما درطول دوران زندگی خود حداقل یکبار پرسشنامه پرکرده ایم. تا بحال ازخود پرسیده اید که این پرسشنامه ها چگونه تهیه می شوند و نیز معیاری برای بررسی میزان قابلیت اطمینان آنها وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است که چنین مقیاسی وجود دارد، چرا که بسیاری از بررسی ها ی آماری درسطوح وسیع ابتدا درقالب پرسش نامه پایه گذاری می شوند، پس می بایست ملاکی برای نظارت بر قابلیت اعتماد آنها وجود داشته باشد.

در این مقاله، ابتدا به مفهوم ضریب آلفای کرونباخ و کارکرد آن، شیوه محاسبه آن با استفاده از نرم افزارهای آماری می پردازد. نهایتا به معرفی تتای ترتیبی و ارائه برنامه ای جهت محاسبه آن (با استفاده از نرم افزار R)خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب …