همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

۰۵ تا ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس


وب سایت : cpd2018.aliabadiau.ac.ir/

همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عاملهمایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

محور های همایش

همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

محورهای همایش :

 • نقش نهـادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
 • نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت بحران
 • نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت بحران
 • نقش نهـادهای اجتماعـی در مدیریت بحـران
 • نقش نهاد های آموزشی در مـدیریت بحـران
 • چـالش های مـدیریتی در مـدیریت بحران
 • مـدیریت بحران و فنـاوری هـای نوین
 • مدیریت بحران با رویکرد پدافـند غـیر عامـل
 • اقتصـاد مقاومتی و مـدیریت بحران
 • مدیریت بحـران و آمادگی سـازمانی
 • مـدیریت بحران و آمایش سـرزمین
 • مدیریت بحران و آینـده پژوهشـی
 • مـدیریت بحران و بازتوانـی
 • مدیریت بحران در نهادهای پولی و مالی
 • سیستم بانکداری و صنعت بیمه و مدیریت بحران

بازگشتاولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

برگزارکننده : دانشگاه اردکان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اصفهان

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمد شاکر اردکانی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۴۰۴۶۱۵۴۵

وب سایت : ibsconf.ardakan.ac.ir/fa

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامیاولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

محور های همایش

اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی

محورهای همایش :

 • روانشناسی (کلیه گرایش ها)
 • مشاوره (کلیه گرایش ها)
 • مدیریت (کلیه گرایش ها) و مدیریت اسلامی
 • اقتصاد و اقتصاد اسلامی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش ها)
 • فقه و حقوق اسلامی
 • جامعه شناسی و علوم سیاسی
 • مطالعات خانواده
 • علوم سیاسی و جامعه شناسی
 • فلسفه و معارف اسلامی

بازگشتاولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : eeiran.ir

اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامیاولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

محور های همایش

اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

محورهای همایش :

 • هنر، ارزش های دینی، هویت ملی و نقش آن در معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
 • جایگاه هنر در معماری و شهرسازی
 • ارتباط مذهب، اسلام و فلسفه اسلامی با هنر ایرانی-اسلامی
 • هنر اسلامی و منظر شهری
 • معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • توسعه پایدار و شهر اسلامی
 • نگرش به شهرسازی عصر امروز از دیدگاه آسیب شناسانه
 • مسکن ایرانی – اسلامی
 • امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • زیبا شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • بافت ها و آثار تاریخی
 • سایر موضوعات مرتبط با هنر، معماری و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

بازگشتاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۲۸ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : cmea.ir

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداریاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محور های همایش

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

محورهای همایش :

 • مدیریت:
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت عمومی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت استراتژیک
 • علوم رفتاری در مدیریت
 • مدیریت مالی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت آینده پژوهی
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حقوق و مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت استراژیک و رقابت
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • مدیریت سیستم ها
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • حاکمیت شرعی
 • کیفیت، بهره وری
 • ارتباط با مشتری
 • حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
 • حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
 • بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
 • کارآفرینی
 • سایر موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت
 • اقتصاد:
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد عمومی و دولتی
 • علوم اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
 • اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • توسعه اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد محیط زیست
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • MBA، تبلیغات و بازاریابی
 • مدیریت / مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی
 • اقتصاد تحریم
 • اقتصاد مقاومتی
 • مدلسازی اقتصادی
 • تجارت بین الملل
 • رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد سلامت
 • حقوق اقتصادی
 • بانکداری
 • تولید و مدیریت مالی
 • اقتصاد شهری
 • نظام های اقتصادی
 • رشد اقتصادی
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد سرمایه گذاری
 • اقتصاد گردشگری و توریسم
 • سایر موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد
 • حسابداری:
 • حسابداری اسلامی
 • حسابداری نسل ها
 • کسب و کار اسلامی
 • حسابرسی اسلامی
 • فلسفه مالیات و تعهدات و تعاملات مالی شرعی
 • فرهنگ مالیاتی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابرسی
 • حسابرسی اجتماعی و اقتصادی
 • حسابداری بانک ها و بیمه
 • حسابداری کشاورزی
 • حسابداری بین المللی
 • حسابداری سیستم های اطلاعاتی
 • حسابداری آموزشی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری درآمد ملی
 • سایر موضوعات دیگر مرتبط با حسابداری

بازگشتبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

برگزارکننده : دانشگاه مراغه و انجمن زیست شناسی ایران

۳۱ مرداد ماه تا ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر صالح شهابی وند
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱-۳۷۲۷۴۴۷۵

وب سایت : congress.ibs.org.ir

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

محور های همایش

بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران

محورهای همایش :

 • زیست ­‌شناسی گیاهی:
 • فیزیولوژی گیاهی
 • سیستماتیک گیاهی
 • اکولوژی گیاهی
 • سلولی و تکوینی گیاهی
 • زیست­‌شناسی جانوری:
 • فیزیولوژی جانوری
 • سیستماتیک جانوری
 • اکولوژی جانوری
 • زیست­‌شناسی سلولی و مولکولی:
 • ژنتیک
 • بیوشیمی
 • بیوفیزیک
 • زیست­‌شناسی میکروبی (میکروبیولوژی):
 • فیزیولوژی میکروبی
 • اکولوژی میکروبی
 • باکتری‌شناسی
 • ویروس‌شناسی
 • زیست­‌شناسی کاربردی:
 • بیوتکنولوژی
 • نانوبیوتکنولوژی
 • حوزه­‌های مرتبط علوم پزشکی (سلول­‌های بنیادی، پزشکی مولکولی، ایمونولوژی، هماتولوژی، بافت­‌شناسی و …)
 • گیاهان دارویی
 • حوزه‌­های مرتبط علوم کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات، علوم باغبانی، تولیدات کشاورزی، گیاه­‌پزشکی و …)
 • منابع طبیعی
 • محیط زیست
 • شیلات و آبزیان

بازگشتکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

برگزارکننده : دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : علی حمیدیان
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۲۷۶۵۲۲۰۷

وب سایت : nrc.ut.ac.ir

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعهکنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

محور های همایش

کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه

محورهای همایش :

 • آبخیزداری، بیابان‌زدایی، مرتع‌داری
 • تنوع زیستی، ارزیابی محیط‌‌ زیست؛ آلودگی‌های محیط‌ زیست
 • شیلات، ماهی‌شناسی
 • جنگل‌داری
 • علوم و صنایع چوب و کاغذ
 • اکوتوریسم
 • فناوری‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی
 • ارزیابی، پایش و مدیریت منابع طبیعی
 • مسائل اقتصادی و اجتماعی در مدیریت منابع طبیعی
 • ترویج، آموزش و برنامه‌ریزی منابع طبیعی
 • حقوق محیط‌ زیست
 • مدیریت بحران‌های طبیعی

بازگشتاولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

برگزارکننده : گروه مطالعات نظام پیمانکاری

۱۸ تا ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : مرصاد قادری
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۵۳۶۹۱۱

وب سایت : www.pppconf.ir

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصیاولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

محور های همایش

اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

محورهای همایش :

 • مدیریت مشارکت­ های خصوصی و عمومی:
 • شناخت جایگاه مشارکت های خصوصی در توسعه زیرساخت ها
 • لزوم گذار به قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی و اهمیت آن
 • انواع مدل­ های مشارکت عمومی و خصوصی از قبیل BOO,BOT,BLT,BOOT و غیره
 • تجاری سازی پروژه های زیرساختی و ملاحظات خریدار محصول پروژه PPP
 • محدودیت­های قانونی سرمایه­ گذار و سرمایه­پذیر در قراردادهای PPP
 • جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای PPP
 • جایگاه دولت در حمایت از مشارکت بخش خصوصی (سیاست ­ها و مجوزهای دولتی)
 • مسایل مالی و اقتصادی:
 • نقش بانکها و نهادهای مالی در تامین مالی
 • ابزارها و روشهای تامین مالی در پروژه های PPP
 • تامین مالی پروژه مشارکت عمومی خصوصی
 • چالشهای تامین مالی پروژه ای
 • امکان سنجی و ارزیابی منافع اقتصادی و مالی پروژه های PPP
 • مدل های مالی و اقتصادی در قراردادهای PPP
 • چگونگی و شاخص های ارزیابی طرح های قابل واگذاری به روش PPP
 • مسایل قراردادی و حقوقی:
 • وظایف و تعهدات سرمایه گذار و سرمایه پذیر
 • نحوه واگذاری طرح ها در قراردادهای PPP
 • ساختار شرکت پروژه و نقش قراردادهای کنسرسیوم، مشارکت و جوینت ونچر در قراردادهای PPP
 • بررسی چارچوب موافقت­نامه مشارکت عمومی ـ خصوصی
 • بررسی مقررات و قوانین حاکم بر قراردادهای PPP (نقش قوانین و مقرراتی از قبیل ماده ۲۷ قانون بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق ۲)، ماده ۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بند ب ماده ۲۱۴ قانون برنامه ششم توسعه در قراردادهای PPP)
 • جایگاه بهره ­برداری عمومی در پروژه های مشارکت عمومی ـ خصوصی
 • چالش های مقررات بیمه، مالیات و تضامین در قراردادهای PPP
 • مدیریت ادعا در قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی (جرائم، تاخیرات و خسارات)
 • نحوه داوری و حل اختلاف در قراردادهای BOT
 • مدیریت پروژه ­های PPP:
 • مدیریت ذی نفعان در پروژه های مشارکت عمومی و خصوص
 • بازرسی و حصول اطمینان سرمایه ­پذیر از روند بهره ­برداری و نگهداری پروژه
 • نحوه آماده ­سازی و شروط مقدم در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی
 • راهبری چرخه عمر پروژه­ های PPP
 • واگذاری و مدیریت طرح های نیمه تمام عمرانی از طریق PPP
 • مستندسازی در دوره ­های مخلتف پروژه­ های BOT
 • چالش ­های انتقال پروژه و زمان بهینه انتقال پروژه
 • مدیریت زمان پروژه ­های PPP و الزامات زمانی

بازگشتاولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : iciw.ir

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلاماولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

محور های همایش

اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین آموزش و پژوهش در کشورهای جهان اسلام

محورهای همایش :

 • بخش مدیریت:
 • مدیریت آموزشی
 • صنعتی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • مدیریت منابع انسانی
 • بحران
 • استراتژیک
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت اطلاعات
 • کسب و کار بیمه
 • مدیریت و اخلاق
 • مدیریت فرهنگ اسلامی
 • مدیریت الکترونیکی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • مدیریت دانش و اطلاعات و تمامی رشته های مدیریت و موضوعات مرتبط با آن
 • بخش اقتصاد:
 • آموزش و پژوهش و نقش آن در مدیریت اقتصادی
 • اقتصاد ، توسعه اقتصادی ، تولید و مدیریت مالی
 • آموزش اقتصاد و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن
 • نقش دانشگاه ها در تحقق حماسه ی اقتصادی
 • اصول کلی و رویکردهای نوین در توسعه اقتصادی
 • ثبات اقتصادی و مهار تورم
 • تولید، توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
 • اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی
 • دولت و توسعه اقتصادی
 • سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه اقتصادی
 • نقش آموزش و پرورش و دانشگاه ها در تحقق حماسه اقتصادی
 • فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری
 • و تمامی موضوعات مرتبط با اقتصاد ( در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان ها )
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات:
 • آموزش و پژوهش
 • مدیریت دانش و علم اطلاعات
 • داده، کیفیت و انتقال داده
 • شبکه های کامپیوتری و امنیت
 • سیستم های انتقال و ارتباطات هوشمند و سیستم های اطلاعاتی
 • معماری سازمانی فناوری اطلاعات
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مهندسی نرم افزار و سخت افزار
 • هوش مصنوعی
 • و تمامی موضوعات مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی:
 • کارآفرینی، ماهیت و ویژگی ها
 • نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در توسعه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
 • آموزش و کسب مهارت های کارآفرینی
 • کارآفرینی و صنعت کردشگری و مدیریت شهری
 • راهکارهای کارآفرینی در شرایط تحریم
 • مدیریت کسب و کار، هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • فرصت ها و چالش های اشتغال و کارآفرینی
 • نوآوری و خلاقیت در تولید و بازاریابی
 • راهکارهای توسعه و فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها ، دانشگاه ها و آموزش و پرورش
 • اقتصاد تعاونی و کارآفرینی
 • و تمامی موضوعات مرتبط با خلاقیت و کارآفرینی
 • آموزش و پژوهش:
 • شیوه های نوین در آموزش و چالش های آن
 • شیوه های نوین در پژوهش و چالش های آن
 • شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری
 • یادگیری الکترونیکی و نقش آن در آموزش های نوین
 • نقش آموزش و پژوهش در دستیابی به توسعه ی پایدار
 • رویکرد های نوین در آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش های موجود
 • رویکردهای نوین در آموزش عالی و دانشگاه ها و چالش های موجود
 • پژوهش هایی درباره افت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان
 • نقش دانشگاه فرهنگیان در یادگیری و یاددهی
 • نقش دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و آموزش عالی در تامین نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پژوهش نوین
 • نقش آموزش پژوهش محور در افزایش فرصت های شغلی و توسعه ی اقتصادی و جامعه
 • تکنیک های آموزشی همگرا و واگرا
 • کلیه موضوعات مرتبط با آموزش و پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی
 • پژوهش و هنر در آموزش و پژوهش
 • معماری در آموزش و پژوهش
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی:
 • مدیریت ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
 • بیومکانیک ورزشی
 • تغذیه ورزشی
 • روانشانسی ورزشی
 • حقوق ورزشی

بازگشتهمایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : ichc.ir

همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعیهمایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

محور های همایش

همایش بین المللی مطالعات جهانی علوم انسانی با رویکرد فرهنگی-اجتماعی

محورهای همایش :

 • علوم انسانی :
 • الهیات و معارف اسلامی
 • الگوهای ایرانی اسلامی
 • علوم اقتصادی و توسعه
 • زبان شناسی و آموزش
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • علوم قرآن و حدیث
 • آموزش و پرورش
 • مشاور و راهنمایی
 • علوم حسابداری
 • علوم روانشناسی
 • علوم اجتماعی
 • تاریخ و تمدن
 • علوم مدیریت
 • علوم رفتاری
 • علوم سیاسی
 • فقه و حقوق
 • علوم تربیتی
 • انسان و هنر
 • سایر مباحث مرتبط
 • مطالعات فرهنگی :
 • توسعه و ترویج فرهنگ صحیح در جامعه
 • مددکاری اجتماعی و سلامت روان
 • موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
 • مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
 • جامعه شناسی مسائل اجتماعی
 • ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 • تربیت اخلاقی و شهروندی
 • فرهنگ کار و کارآفرینی
 • تربیت اخلاقی و فرهنگی
 • الگوهای فرهنگی پایدار
 • فرهنگ اقتصاد مقاومتی
 • فرهنگ و اندیشه دینی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • جامعه شناسی فرهنگی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • سبک زندگی اسلامی
 • زیست اخلاق اسلامی
 • هنجارهای اجتماعی
 • مطالعات جوانان
 • سایر مباحث مرتبط
 • مطالعات اجتماعی :
 • علوم اجتماعی
 • پژوهشگری اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • جامعه شناسی دینی
 • جزا و جرم شناسی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده
 • جامعه شناسی اعتیاد
 • جنسیت و خانواده
 • مردم شناسی
 • جمعیت شناسی
 • مددکاری اجتماعی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی و سلامت روان
 • جامعه شناسی مسائل اجتماعی
 • تربیت اخلاقی و شهروندی
 • مدیریت خدمات اجتماعی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • هنجارهای اجتماعی
 • مطالعات جوانان
 • روش شناسی علوم اجتماعی
 • روش­های پژوهش جامعه شناسی
 • تامین اجتماعی
 • رفاه اجتماعی
 • تعاون
 • سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
 • رفاه اجتماعی در جهان امروز
 • تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی
 • جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­ های آمایش سرزمین
 • آسیب شناسی اجتماعی
 • هنجارهای اجتماعی
 • سایر مباحث مرتبط
 • محورهای ویژه :
 • راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جامعه
 • سبک زندگی سالم
 • راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 • اخلاق و فرهنگ در پژوهش
 • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رفتار در مدیریت
 • سایر مباحث مرتبطبخش های آزاد :
 • پژوهش های مستخرج از پایان نامه مرتبط با محورهای همایش

بازگشتکنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : icpes.ir

کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسیکنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

محور های همایش

کنفرانس بین المللی دیدگاه های تخصصی در حوزه روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی

محورهای همایش :

 • حوزه روانشناسی :
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی ورزش
 • مشاوره
 • علوم اعصاب
 • روانپزشکی
 • روان پرستاری
 • پرستاری
 • اعتیاد
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • حوزه علوم تربیتی :
 • آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان
 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • برنامه ریزی درسی
 • تعلیم و تربیت اسلامی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش در پرورش ابتدایی
 • آموزش پیش دبستانی
 • تکنولوژی آموزشی
 • برنامه ریزی درسی
 • تحقیقات آموزشی
 • مدیریت آموزشی
 • آموزش الکترونیک
 • اخلاق اسلامی
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • جامعه شناسی :
 • جامعه شناسی روستایی
 • جامعه شناسی پزشکی
 • جامعه شناسی سلامت
 • جامعه شناسی انقلاب
 • جامعه شناسی شهری
 • جامعه شناسی نظری- مفهومی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش
 • جامعه شناسی انحرافات
 • جامعه شناسی سازمان­ها
 • جامعه شناسی محیط زیست
 • جامعه شناسی کشاورزی
 • جامعه شناسی سازمان های مدرن
 • جامعه شناسی سیاسی
 • جامعه شناسی ادبیات
 • جامعه شناسی تاریخی
 • جامعه شناسی قشرها و نابرابری
 • جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
 • روان شناسی اجتماعی
 • جامعه شناسی صنعتی
 • جامعه شناسی دین
 • تغییرات اجتماعی
 • جامعه شناسی خانواده
 • جامعه شناسی جنسیت
 • جامعه شناسی جنگ
 • جامعه شناسی جهان سوم
 • جامعه شناسی جوانان
 • جامعه کار و شغل
 • جامعه شناسی ورزش
 • جامعه شناسی ارتباطات
 • مطالعات زنان
 • مطالعات فرهنگی
 • جامعه شناسی توریسم
 • و سایر موضوعات مرتبط
 • محور ویزه :
 • راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جامعه
 • سبک زندگی سالم
 • راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 • اخلاق و فرهنگ در پژوهش
 • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رفتار در مدیریت
 • پژوهش های مستخرج از پایان نامه سایر رشته های مرتبط

بازگشت