ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن

چکیده :

بی شک همه ی ما درطول دوران زندگی خود حداقل یکبار پرسشنامه پرکرده ایم. تا بحال ازخود پرسیده اید که این پرسشنامه ها چگونه تهیه می شوند و نیز معیاری برای بررسی میزان قابلیت اطمینان آنها وجود دارد یا خیر؟ بدیهی است که چنین مقیاسی وجود دارد، چرا که بسیاری از بررسی ها ی آماری درسطوح وسیع ابتدا درقالب پرسش نامه پایه گذاری می شوند، پس می بایست ملاکی برای نظارت بر قابلیت اعتماد آنها وجود داشته باشد.

در این مقاله، ابتدا به مفهوم ضریب آلفای کرونباخ و کارکرد آن، شیوه محاسبه آن با استفاده از نرم افزارهای آماری می پردازد. نهایتا به معرفی تتای ترتیبی و ارائه برنامه ای جهت محاسبه آن (با استفاده از نرم افزار R)خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب

مفهوم روایی و پایایی

روایی ابزار اندازه گیری

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد[حافظ نیا،۱۳۸۲[

مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت دادهای حاصل از آن اطمینان داشت . برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می باشد .

اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بگار برده می شود . اعتبار محتوا یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده ان بستگی دارد . اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق فصد اندازه گیری آنها را داشته باشد ، آزمون دارای اعتبار محتوا است . برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.

ادامه مطلب

تفاوت های معنی دار بین میانگین های دو گروه:آزمونt

 

موارد بسیاری وجود دارد که ما علاقمند هستیم بدانیم در یک متغیر خاص چه تفاوتی بین گروههای مورد مطالعه،وجود دارد. برای مثال، آیا ترجیح کارکنان زن و مرد برای مشخص کردن زمان قابل انعطاف در محل کار یکسان است یا تفاوت دارد؟

آیا عملکرد کسانی که درجه فوق لیسانس در رشته بازرگانی دارند در محیط سازمانی بهتر از افرادی است که فقط دارای درجه لیسانس در این رشته هستند؟ آیا الگوی سرمایه گذاری از محل پس انداز در میان ساکنان شهری و حومه نشین تفاوت دارد؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوالات از یک ازمون t برای سنجش تفاوت معنا دار در میانگین دو گروه در زمینه متغیر مورد نظر استفاده می شود. یعنی، متغیر اسمی را که به دو زیر گروه تقسیم می شود(برای مثال،سیگاری و غیر سیگاری،کارکنان قسمت بازاریابی و کارکنان قسمت حسابداری،کارکنان جوان و مسن) مورد آزمون قرار می دهیم تا ببینیم آیا تفاوت میانگین معنی دار بین متغیرهای وابسته وجود دارد یا نه،که آن هم بر پایه فاصله ای یا نسبتی(مانند میزان رفاه،پرداختها و سطح درک)اندازه گیری می شود.

ادامه مطلب

انواع متغیر های تحقیق در پایانامه های ارشد و دکتری و مقالات مدیریت

متغیر یک مفهوم است که بیش ازدویاچندارزش یا عدد به ان اختصاص داده می شود. ویژگیهایی را که پژوهشگرمشاهده یا اندازه گیری می کند، متغیرنامیده می شود. به عبارت دیگر،متغیربه ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان دویا چند ارزش یا عدد برای ان جایگزین کرد.

عدد یا ارزشی که به یک متغیرنسبت داده می شود نشان دهنده ی تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است.

گاهی اوقات،ویژگیهایی که دریک پژوهش اندازه گیری می شود ممکن است درپژوهش دیگرثابت نگهداشته شود. متغیردرمقابل ثابت قراردارد.

ثابت به ویژگیهایی اطلاق می شود که دارای ارزش مساوی ویکسان است ومیزان ان درهمه ی افراد،اشیا یا حوادث به یک اندازه است.

ادامه مطلب

انواع نظریه و اهداف آن در پایان نامه

نظریه ای که ابتدا به منظورتبیین مشاهده های قبلی تدوین می شود نظریه استقرایی خوانده می شود . نظریه ای که بر اساس چند مشاهده ی اندک یا بدون مشاهده های قبلی درباره ی پدیده ای شکل می گیرد به ان نظریه قیاسی فرضی گفته می شود. این نظریه ازمجموعه ای از فرضیه ها که براساس استدلال قیاسی شکل گرفته اند تشکیل شده است. به عبارت دیگر نظریه از چندین قیاس منطقی تشکیل شده است که از انها به صورت قیاسی نتایجی استخراج می شود. چنین نظریه ای به شیوه های متعددی تدوین می شود.

بیشتر نظریه ها نه قیاسی هستند نه استقرایی ولی زمانی شکل می گیرند که مشاهده هایی انجام می شود و برای خلاصه کردن انها و هدایت مشاهده های اینده نیاز به نظریه وجود دارد.

 

 

انواع نظریه          

نظریه ای که ابتدا به منظورتبیین مشاهده های قبلی تدوین می شود نظریه استقرایی خوانده می شود . نظریه ای که بر اساس چند مشاهده ی اندک یا بدون مشاهده های قبلی درباره ی پدیده ای شکل می گیرد به ان نظریه قیاسی فرضی گفته می شود. این نظریه ازمجموعه ای از فرضیه ها که براساس استدلال قیاسی شکل گرفته اند تشکیل شده است. به عبارت دیگر نظریه از چندین قیاس منطقی تشکیل شده است که از انها به صورت قیاسی نتایجی استخراج می شود. چنین نظریه ای به شیوه های متعددی تدوین می شود.

بیشتر نظریه ها نه قیاسی هستند نه استقرایی ولی زمانی شکل می گیرند که مشاهده هایی انجام می شود و برای خلاصه کردن انها و هدایت مشاهده های اینده نیاز به نظریه وجود دارد.

 

هدف های نظریه

هدفهای متعددی وجود دارد که ازطریق نظریه به توسعه و گسترش علم خدمت میکنند.در درجه اول نظریه اطلاعات جمع اوری شده را خلاصه و سازماندهی می کند و انها را در یک حوزه یا حیطه مشخصی قرار میدهد.

یک نظریه ئ یادگیری نتایج تحقیقهای مختلفی را یک کاسه کرده و انها را به صورت فرایندهای یادگیری بیان میکند.نظریه یافته های ازمایشی انفرادی انجام شده را روشن میکند و به انها معنی میدهد به علاوه نظریه برای حوادث مشاهده شده تبیین های مناسب فراهم و از طریق تعیین روابط بین متغیرها چگونگی همبستگی بین رویدادها را معین میکند.

نظریه از طریق هدایت تحقیقهای اتی زمینه ای را برای گسترش دانش فراهم میکند . بنابراین رابطه ی بین نظریه و حقیقت رابطه ای دو جانبه است. نظریه را می توان بر اساس واقعیتهای عینی و از طریق ازمایش تدوین کرد .

رابطه ی بین نظریه و واقعیت رابطه ای دو جانبه است. نظریه رامیتوان بر اساس واقعیتهای موجود صورت بندی کرد. اما واقعیتهایی که بر اساس انها نظریه تدوین می شود بایستی مورد ازمایش قرار گیرند و به وسیله ی واقعیتهای دیگر تایید شوند. تا موقعی که نظریه با کمک مدارک جمع اوری شده مشاهده ها و ازمایشهای انجام شده اصلاح نشود هیچ شانسی از نظر پذیرش علمی نخواهد داشت. بنابراین دانشمندان از واقعیتها از یک طرف به عنوان زیربنای نظریه و از طرف دیگر به عنوان وسیله ای برای تایید ان استفاده می کنند.

 

ویژگی های نظریه

نظریه وقتی از نظرعلمی مورد قبول قرار خواهد گرفت که دارای ویژگیهای زیر باشد:

1- نظریه باید توانایی تبیین حقایق و مشاهده های مربوط به یک مسئله را به ساده ترین صورت ممکن داشته باشد. نظریه ای که دارای مفروضه های اندک و به زبان ساده بیان شده باشد قابل قبول تر ازنظریه ای است که غامض و پیچیده باشد. این اصل را در علم امساک گری علم نامیده اند

2- نظریه باید با واقعیتهای مشاهده شده و طبیعت و دانش پیشین سازگار باشد. ما غالبا به دنبال نظریه ای هستیم که کاراترین روش را برای تبیین واقعیتها فراهم سازد.

3- نظریه باید ابزار لازم را برای ازمودن خود فراهم سازد. به این معنی که در صورت تایید ان بتوان فرضیه های قیاسی دیگری از انها استنتاج کرد و پیامدهای اتی را نیز پیش بینی کند. سپس دانشمندان فرضیه های تدوین شده را مورد ازمون قرار دهند تا مطمئن شوند که اطلاعات جمع اوری شده نظریه ی تدوین شده را تبیین می کند یا خیر. باید توجه داشت که بحث در مورد درستی یا نادرستی یک نظریه صحیح نیست. سودمندی یک نظریه بستگی به کارایی ان درپیش بینی واقعیتهای قابل مشاهده دارد

4- نظریه باید انگیزه ی پژوهشی بیشتری در جامعه به وجود اورد و زمینه را برای پژوهشهای جدید فراهم سازد.

نظریه درعلوم فیزیکی بیشترازعلوم اجتماعی به هدفهای اصلی و اساسی خود دست یافته است. علوم فیزیکی سابقه ی طولانی ترازعلوم اجتماعی دارد. علوم تربیتی به طوراخص ازکمبود نظریه صدمه های فراوانی دیده است. تاکید عمده دراین علوم بر تجربه گرایی بوده است.

درعلوم تربیتی باید به منظورکسب دیدگاه های بیشتر به پروراندن و صورت بندی نظریه توجه بیشتری شود. گرچه بین علوم فیزیکی و اجتماعی از نظر تعداد نظریه تفاوت های زیادی وجود دارد ولی باید توجه داشت که اهمیت و نقش نظریه در کلیه ی علوم یکسان است و به کمک نظریه می توان توده ای ازاطلاعات را خلاصه کرد.

به طورکلی می توان گفت نظریه ها عبارتند ازتلاش انسان برای فهم و درک جهانی که دران زندگی می کنند.

 

منبع: کتاب روش تحقیق دلاور

 

آینده پژوهی

 

 

  • تعاریف و مفاهیم

آینده پژوهی که Futurology نیز نامیده می​شود مطالعه آینده​های ترجیحی، باورکردنی و محتمل و جهان​بینی​ها و افسانه​هایی است که زمینه آنهاست. بحثی وجود دارد که آیا این رشته یک هنر است یا یک علم. به طور کلی، می​تواند به عنوان یک شاخه از علوم اجتماعی و به موازات رشته تاریخ درنظر گرفته شود. به همین صورت که تاریخ گذشته را مطالعه می​نماید، آینده پژوهی آینده را درنظر می​گیرد. آینده پژوهی به دنبال درک هرآن چیزی است که احتمالاً ادامه پیدا می​کند و هر آن چیزی که می​تواند به طور موجه (حق به جانب) تغییر کند. بنابراین، بخشی از این رشته به دنبال درکی سیستماتیک و الگو محور از گذشته و حال است و احتمال وقایع و روندهای آینده را تخمین می​زنند. برخلاف علوم فیزیکی که یک سیستم مشخص​تر و محدودتر مورد مطالعه قرار می​گیرد، آینده پژوهی سیستم​های بزرگ​تر و پیچیده​تر جهان را درنظر می​گیرد.

آینده پژوهی یک حوزه میان رشته​ای است که تغییرات دیروز و فردا را مطالعه می​کند و نظرات و استراتژی​هایی حرفه​ای و غیرحرفه​ای با توجه به آینده جمع​آوری و تجزیه و تحلیل می​نماید. شامل تحلیل منابع، الگوها و علل تغییر و ثبات در تلاش برای توسعه دوراندیشی​ها و ترسیم آینده​های محتمل می​باشد. این حوزه در سراسر دنیا به مطالعات آینده، دوراندیشی استراتژیک، پیشرو (مربوط به آینده)، تفکر آینده، آینده​سازی، آینده پژوهی و آینده گرایی اشاره دارد. آینده پژوهی و دوراندیشی استراتژیک حوزه​هایی دانشگاهی هستند که اکثراً در دنیای انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می​گیرند.

معمولاً سه عامل آینده پژوهی را از تحقیقات سایر رشته​ها متمایز می​کند (اگرچه همه این رشته با درجات متفاوتی با هم همپوشانی دارند): ۱) آینده پژوهی اغلب نه تنها آینده​های محتمل بلکه آینده​های باورکردنی، ترجیحی و wild card (روشى که به یک سیستم عامل امکان مى دهد تا روى چندین فایل با نامهاى مرتبط عملکرد مفیدى داشته باشد) را نیز بررسی می​نماید. ۲) آینده پژوهی معمولاً تلاش دارد تا دیدی همه جانبه یا سیستماتیک بدست آورد که بر بینشی از یک طیف رشته​های متفاوت مبتنی است. ۳) آینده پژوهی مفروضاتی که پشت دیدگاه​های غالب و متضاد آینده وجود دارد را باز می​کند.

ادامه مطلب

چگونه مثل یک «رهبر اندیشه» بازاریابی کنید

بزرگ ترین رمز موفقیت بازاریابی برای متخصصان، مشاوران و کسب وکارهای خدماتی کوچک این است که چگونه بتوانند به طور دائم و پایدار مشتریان پرسودی جذب کنند. باید بدانیم که مشتری می خواهد اختیار داشته باشد.
کلید کار این است که یک رهبر اندیشه باشید که همیشه و قبل از هر چیز در جست وجوی مشتری است، نه اینکه بازاریابی باشید که دائما حرف می زند و می فروشد تا مشتری بیشتری پیدا کند.
بسیاری از متخصصان و مشاوران فکر می کنند توسعه کسب وکار بسیار وقت گیر، پرهزینه یا بیهوده است. آنها حتی اگر یک برنامه توسعه کسب وکار را امتحان کنند، از اینکه نتیجه نمی گیرند، ناامید خواهند شد و حتی این نگرانی را دارند که آیا توسعه کسب وکار برای آنها موثر خواهد بود یا نه. ادامه مطلب

بیان و تبیین مساله پژوهش

هر محققی پس از برخورد با مساله ، انتخاب موضوع و تدوین عنوان پژوهش، ضروری است تا به بیان مساله و تبیین آن بپردازد . به عبارت دیگر، محقق باید موضوع تحقیق خود را به یک مساله قابل برررسی و پژوهش ادامه مطلب