دومین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

برگزارکننده : دانشگاه پیام نور استان همدان

۰۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر کریمی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۵۹۵۲۴۹۵۹,و۰۸۱۳۵۲۲۷۴۴۷

وب سایت : conference.pnu.ac.ir/Hamedan-2thwater/default.aspx

دو مین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

محور های همایش

دو مین همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت

محورهای همایش :

 • بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی
 • راهکارهای نوین در استفاده از آبهای شور برای تولیدات کشاورزی و کشاورزی پایدار
 • کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی
 • آینده پژوهی در مقوله آب با رویکردمنابع و مصارف آب و تخمین ابعاد بحران آتی در این زمینه و بیان راه حلهای خروج از آن
 • کاربرد نانوفناوری، زیست فناوری و سایر فناوریهای نوین در مدیریت بهینه مصرف آب
 • بررسی روابط میزان و نحوه مصرف نهاده های غیر آبی نظیر کودها و سموم بر بازده آبی
 • ارائه روش های نوین مدیریت مزرعه شامل اعمال تناوب، آیش، کشت های مخلوط و شیوه های مشابه با جهت گیری حفظ و استفاده بهینه از منابع آبی در سطح استانی و کشوری
 • استفاده از هرزآب، بازچرخانی پساب های تصفیه شده و منابع آبی غیر معمول در دسترس و قابل حصول
 • بررسی نقش آب در کشاورزی پایدار
 • بررسی نقش متغیرهای اقتصادی در روند مصرف آب در کشاورزی
 • نقش بخش های مختلف حکومتی، نهادهای مدنی و نهادهای مردم نهاد، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی در مدیریت نهاده های آبی
 • بررسی نظام های قانونی و حقوقی منطقه ای و بین المللی تعیین میزان حق آبه و تاثیر آن بر تغییر الگوی آبیاری
 • رابطه پایداری مصرف آب و محیط زیست
 • نقش آموزشهای رسمی، غیر رسمی و عوامل روانشناختی در جهت ایجاد و حفظ الگوی استفاده پایدار از منابع آبی
 • نقش و تاثیر رسانه های دیداری، شنیداری و دیجیتال در ترویج الگوی بهینه مصرف آب
 • مکانیزاسیون و مدیریت مصرف آب
 • سازه های آبی و تجهیزات آبیاری و کاهش میزان مصرف آب
 • تاثیرات اقلیمی بر منابع آبی