همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

۰۵ تا ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس


وب سایت : cpd2018.aliabadiau.ac.ir/

همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

محور های همایش

همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

محورهای همایش :

 • نقش نهـادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران
 • نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت بحران
 • نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت بحران
 • نقش نهـادهای اجتماعـی در مدیریت بحـران
 • نقش نهاد های آموزشی در مـدیریت بحـران
 • چـالش های مـدیریتی در مـدیریت بحران
 • مـدیریت بحران و فنـاوری هـای نوین
 • مدیریت بحران با رویکرد پدافـند غـیر عامـل
 • اقتصـاد مقاومتی و مـدیریت بحران
 • مدیریت بحـران و آمادگی سـازمانی
 • مـدیریت بحران و آمایش سـرزمین
 • مدیریت بحران و آینـده پژوهشـی
 • مـدیریت بحران و بازتوانـی
 • مدیریت بحران در نهادهای پولی و مالی
 • سیستم بانکداری و صنعت بیمه و مدیریت بحران