اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامیاولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

برگزارکننده : موسسه فرهنگی علمی دانش پژوه

۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس دیرین
تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۹۷۰۱۳۱۷۶

وب سایت : eeiran.ir

اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامیاولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

محور های همایش

اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی

محورهای همایش :

 • هنر، ارزش های دینی، هویت ملی و نقش آن در معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
 • جایگاه هنر در معماری و شهرسازی
 • ارتباط مذهب، اسلام و فلسفه اسلامی با هنر ایرانی-اسلامی
 • هنر اسلامی و منظر شهری
 • معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • توسعه پایدار و شهر اسلامی
 • نگرش به شهرسازی عصر امروز از دیدگاه آسیب شناسانه
 • مسکن ایرانی – اسلامی
 • امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • زیبا شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
 • بافت ها و آثار تاریخی
 • سایر موضوعات مرتبط با هنر، معماری و تحقیقات شهری ایرانی-اسلامی