چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

برگزارکننده : دبیرخانه وستاد مرکزی همایش

۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۱۱٫iseconf.ir/fa/

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

محور های همایش

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

محورهای همایش :

 • برنامه ریزی ومحیط زیست
 • حفاظت ومحیط زیست
 • مدیریت ومحیط زیست
 • حمایت ومحیط زیست
 • ارزیابی ومحیط زیست
 • انرژی ومحیط زیست
 • کشاورزی ومحیط زیست
 • آلودگی ها ومحیط زیست
 • نانو ومحیط زیست
 • پساب ومحیط زیست
 • پسماند ومحیط زیست
 • تنوع زیستی ومحیط زیست
 • دریاها ومحیط زیست
 • تالاب ها ومحیط زیست
 • حقوق ومحیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • اسلام ومحیط زیست
 • فرهنگ ومحیط زیست
 • آموزش ومحیط زیست
 • فناوری های نوین ومحیط زیست
 • سایر ایده های نوین وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

بازگشت