چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدارچهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

برگزارکننده : دبیرخانه وستاد مرکزی همایش

۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۱۱٫iseconf.ir/fa/

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدارچهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

محور های همایش

چهارمین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار

محورهای همایش :

 • برنامه ریزی ومحیط زیست
 • حفاظت ومحیط زیست
 • مدیریت ومحیط زیست
 • حمایت ومحیط زیست
 • ارزیابی ومحیط زیست
 • انرژی ومحیط زیست
 • کشاورزی ومحیط زیست
 • آلودگی ها ومحیط زیست
 • نانو ومحیط زیست
 • پساب ومحیط زیست
 • پسماند ومحیط زیست
 • تنوع زیستی ومحیط زیست
 • دریاها ومحیط زیست
 • تالاب ها ومحیط زیست
 • حقوق ومحیط زیست
 • مدیریت محیط زیست
 • اسلام ومحیط زیست
 • فرهنگ ومحیط زیست
 • آموزش ومحیط زیست
 • فناوری های نوین ومحیط زیست
 • سایر ایده های نوین وپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری

بازگشت