دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنیدومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

برگزارکننده : دبیرخانه همایش

۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
تربیت بدنی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۸۶۰۲۳۵۸۰ – ۰۹۱۸۶۰۲۳۵۹۰

وب سایت : www.varzeshconf.ir

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنیدومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

محور های همایش

دومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

محورهای همایش :

 • حیطه مدیریت ورزشی
 • اقتصاد، کارآفرینی، بازاریابی و خصوصی سازی در ورزش
 • مدیریت رفتار و سرمایه های انسانی
 • مدیریت راهبردی در ورزش
 • مدیریت بحران و تغییر در ورزش
 • توسعه و مدیریت ورزش دانشجویی
 • اخلاق سازمانی و حرفه ای در ورزش
 • مدیریت رویدادهای ورزشی
 • مدیریت کیفیت، دانش و ارزیابی عملکرد در ورزش
 • مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ورزش
 • مدیریت تفریحات و گردشگری ورزشی
 • چالش ها و موانع فراروی توسعه ورزش کشور
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه مدیریت ورزشی
 • حیطه فیزیولوژی ورزشی
 • فعالیت بدنی و سالمندی
 • فعالیت بدنی و بیماری ها
 • فعالیت بدنی، زنان، تغییرات فیزیولوژیک
 • فعالیت بدنی و محیط
 • فعالیت بدنی و سلامت عمومی
 • فعالیت بدنی و تغذیه
 • فعالیت بدنی و سازگاری های فیزیولوژیک
 • فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)
 • فعالیت بدنی، نوزادان، کودکان و نوجوانان
 • ژنتیک و ورزش
 • آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه فیزیولوژی ورزشی
 • حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
 • بیومکانیک و فناوری ورزشی
 • بیومکانیک آسیب های ورزشی
 • بیومکانیک تکنیک های ورزشی
 • بیومکانیک بافت در ورزش
 • ارگونومی و بیومکانیک کار
 • بیومکانیک ورزشی سالمندان
 • بیومکانیک ورزشی معلولان
 • بیومکانیک و کنترل مهارت های ورزشی
 • بیومکانیک مهارت های پایه
 • تکنیک های پردازش داده و مدل سازی در ورزش
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه بیومکانیک و فناوری ورزشی
 • حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • همه گیر شناسی آسیب های ورزشی
 • شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
 • پیشگیری آسیب های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
 • طراحی و معرفی پروتکل های توانبخشی آسیب های ورزشی
 • شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
 • مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب های ورزشی
 • طراحی و معرفی برنامه های اصلاحی و درمانی
 • شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه گیری در حیطه حرکات اصلاحی
 • مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری های وضعیتی
 • ورزش معلولین، بیماری های خاص و سالمندان
 • ورزش و ناتوانی های جسمی، حسی و ذهنی
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی
 • رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
 • نمو جسمانی انسان
 • یادگیری مهارت های حرکتی
 • کنترل حرکتی و مبانی عصب شناختی فعالیت های بدنی
 • ورزش و سوء مصرف مواد
 • فقر حرکتی در اقشار مختلف جامعه
 • روانشناسی ورزش در تمرینات و مسابقات ورزشی
 • سلامت روانی و ورزش در اقشار مختلف جامعه
 • ورزش مدارس
 • و کلیه موضوعات مرتبط با حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

بازگشت