اولین همایش ملی یزد میراث جهانیاولین همایش ملی یزد میراث جهانی

اولین همایش ملی یزد میراث جهانی

۰۹ تا ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

تاریخی و گردشگری

اطلاعات تماس


وب سایت : yazd96.iauyazd.ac.ir

اولین همایش ملی یزد میراث جهانیاولین همایش ملی یزد میراث جهانی

محور های همایش

اولین همایش ملی یزد میراث جهانی

محورهای همایش :

 • گردشگری و فرهنگ:
 • گردشگری و اخلاق
 • گردشگری و سبک زندگی
 • ارتباطات فرهنگی و گردشگری
 • تحلیل ‎رفتاری‎ جهانگردی ‎و تعامل ‎فرهنگی
 • نقش فرهنگ و رفتار شهروندی در جذب و دفع گردشگر
 • گردشگری و ارتباطات میان فرهنگی
 • فرهنگ گردشگری و توسعه توریسم‎
 • گردشگری آئین های قومی و مذهبی
 • نقش مکان های مذهبی در توسعه گردشگری
 • مکان های دینی و مذهبی – فرصتها یا جاذبه های گردشگری
 • گردشگری ، محرم، اربعین و عزاداری های حسینی
 • فرصت ها و جاذبه های مذهبی در تو سعه گردشگری
 • کار آفرینی در گردشگری:
 • گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی
 • سرمایه گذاری و تأمین مالی در گردشگری
 • ارزیابی نسبت منفعت به هزینه طرح های توسعه گردشگری
 • نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری
 • کار آفرینی در حوزه گردشگری
 • تجربیات کار آفرینی در حوزه گردشگری
 • گردشگری روستایی
 • گردشگری و طبیعت گردی
 • هنر و معماری در گردشگری:
 • گردشگری و موسیقی های محلی
 • گردشگری و موزه ها
 • گردشگری و حفاظت و مرمت آثار باستانی
 • گردشگری شهری و معماری
 • پیوند معماری و توریسم
 • برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری
 • الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن بر گردشگری
 • شهرسازی مدرن و کلاسیک و نقش آن بر صنعت گردشگری
 • نقش آثار معماری در جذب گردشگران خارجی
 • نقش نماد ها و المان های شهری در جذب گردشگر
 • مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تاکید بر عناصر اقتصاد مقاومتی
 • مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری
 • گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها
 • گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل
 • نقش منابع انسانی در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری
 • نقش و تأثیر مدیریت در توسعه صنعت گردشگری پایدار
 • فرآیند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
 • اهمیت و نقش ایجاد زیر ساختها در توسعه صنعت گردشگری
 • گردشگری، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت
 • سیاست گذاری و خط مشی گذاری در گردشگری
 • آسیب شناسی برنامه های توسعه صنعت گردشگری
 • فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آینده صنعت توریسم
 • نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق گردشگری
 • برندسازی در حوزه گردشگری
 • گردشگری و سلامت:
 • اولویتهای سرمایه گذاری در گردشگری پزشکی و سلامت
 • آسیب شناسی گردشگری پزشکی و سلامت
 • گردشگری پزشکی و سلامت
 • نقش سازمانهای متولی در توسعه گردشگری پزشکی و سلامت
 • سیاستگذاری در گردشگری پزشکی و سلامت
 • مهندسی گردشگری:
 • نقش ارتباطات و فناوری ‌های نوین اطلاعاتی در توسعه گردشگری
 • نقش رسانه در توسعه گردشگری
 • تبلیغات بین المللی و گردشگری
 • گردشگری و سیستم ‌های اطلاعات جغرافیایی
 • گردشگری الکترونیک مزیت ها و چالش ها
 • صنعت گردشگری و فناوری های نوین
 • بررسی شیوه های نوین جذب گردشگر در دنیا
 • توسعه صنعت گردشگری الکترونیک
 • طبیعت گردی و اکوتوریسم:
 • گردشگری و محیط زیست
 • گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری
 • نقش نهادهای مردمی در حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری
 • گردشگری و مدل های اقلیمی

بازگشت