کنگره انسان شناسی زیستی

کنگره انسان شناسی زیستی

برگزارکننده : دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد

۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
دینی و مذهبی
مدیریت
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
صنایع غذایی
روانشناسی
علوم انسانی
زبان شناسی
جامعه شناسی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر لطفی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۶۳۶۳۷۵۹۰

وب سایت : www.pash2018.ir

کنگره انسان شناسی زیستیکنگره انسان شناسی زیستی

محور های همایش

کنگره انسان شناسی زیستی

  1. محورهای همایش :
  • انسان شناسی جسمانی :
  • انسان شناسی مولکولی
  • انسان شناسی پزشکی
  • پاتولوژی جغرافیایی انسانی
  • انسان شناسی و پزشکی قانونی
  • روشهای جدید تشخیص هویت انسان
  • بیولوژی جرم
  • کاربرد روشهای آنتروپومتریک در پزشکی
  • دندان پزشکی و تشخیص بیماری ها
  • کاربرد انسان شناسی در طب کار و صنعت
  • روشهای آنتروپومتریک
  • گزارش های آزمایشگاهای انسان شناسی زیستی
  • درماتوگلیفیک
  • چیلوسکوپی و پورسکوپی
  • ادونتومتری و سرولوژی
  • ریخت سنجی انسان
  • کهن سالگی انسان (پیری شناسی)
  • پیری شناسی و تمهیدات لازم برای آیندگان
  • دیدگاه های انسان شناسی در طب سنتی ایران و جهان
  • یافته های جدید آناتومی انسان، بیولوژی انسان، جنین شناسی، فیزیولوژی و علوم رفتاری انسان.
  • انسان شناسی و علوم انسانی :
  • دیدگاه های فلسفی انسان شناسی
  • انسان شناسی و مدیریت های نیروی انسانی
  • مسایل مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی
  • مردم شناسی فرهنگی
  • قوم شناسی
  • مردم نگاری
  • کاربرد آنتروپومتریک درعلوم انسانی
  • نژاد شناسی نسبی گرایی فرهنگی
  • خویشاوندی
  • انسان شناسی سیاسی
  • بوم شناختی و انسان شناسی
  • انسان شناسی اقتصادی
  • اکوتوریسم شناسی مدیریتی
  • نظریه های کلیدی انسان شناسی
  • علوم تربیتی، روان شناسی و انسان:
  • انسان شناسی و روان شناسی
  • انسان و اخلاق پرورشی
  • روانشناسی شناختی
  • روانشناسی فیزیولوژی
  • انسان شناسی دینی :
  • دیدگاه های انسان شناسی در ادیان مختلف
  • مکتب های انسان شناسی در ادیان
  • دین و سلامت معنوی انسان
  • دین و سلامت جسم انسان
  • دین و سلامت جامعه انسانی
  • دین و سلامت روانی انسان
  • دین و پزشکی نیاکان
  • انسان شناسی و فرهنگ و هنر :
  • انسان شناسی و هنر
  • اثرات فرهنگ بر عوامل زیستی انسان
  • انسان شناسی و معماری
  • معماری در جوامع مختلف انسانی
  • موزیک وتربیت روانی
  • موسیقی شناسی قومی
  • انسان شناسی و محیط زیست :
  • آلودگی های محیط زیست و رفتارهای انسانی
  • انسان و محیط زیست (انسان و هوش سبز
  • برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست
  • آلودگی محیط زیست
  • تنوع زیستی و اکوسیستم ها
  • ارزیابی و آمایش محیط زیست
  • طراحی محیط زیست
  • توسعه پایدار و محیط زیست
  • مهندسی محیط زیست
  • حقوق محیط زیست
  • علوم مدیریت منابع انسانی:
  • چندگانگی فرهنگی و قومی انسان و روابط کاری
  • روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت انسانی
  • روابط صنعتی انسانی و کاری
  • روش های بهبود تاثیر گذاری مدیریت منابع انسانی
  • ارگونومی (فاکتورهای انسانی) و نقش آنها در بهبود کیفیت تولید
  • مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان
  • جایگاه امروز منابع انسانی در ایران و جهان

بازگشت