کنگره انسان شناسی زیستیکنگره انسان شناسی زیستی

کنگره انسان شناسی زیستی

برگزارکننده : دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد

۰۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

پزشکی و سلامت
محیط زیست
کشاورزی و دامپروری
دینی و مذهبی
مدیریت
تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
اجتماعی و اقتصادی
حقوق و امنیت
صنایع غذایی
روانشناسی
علوم انسانی
زبان شناسی
جامعه شناسی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر لطفی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۶۳۶۳۷۵۹۰

وب سایت : www.pash2018.ir

کنگره انسان شناسی زیستیکنگره انسان شناسی زیستی

محور های همایش

کنگره انسان شناسی زیستی

 1. محورهای همایش :
 • انسان شناسی جسمانی :
 • انسان شناسی مولکولی
 • انسان شناسی پزشکی
 • پاتولوژی جغرافیایی انسانی
 • انسان شناسی و پزشکی قانونی
 • روشهای جدید تشخیص هویت انسان
 • بیولوژی جرم
 • کاربرد روشهای آنتروپومتریک در پزشکی
 • دندان پزشکی و تشخیص بیماری ها
 • کاربرد انسان شناسی در طب کار و صنعت
 • روشهای آنتروپومتریک
 • گزارش های آزمایشگاهای انسان شناسی زیستی
 • درماتوگلیفیک
 • چیلوسکوپی و پورسکوپی
 • ادونتومتری و سرولوژی
 • ریخت سنجی انسان
 • کهن سالگی انسان (پیری شناسی)
 • پیری شناسی و تمهیدات لازم برای آیندگان
 • دیدگاه های انسان شناسی در طب سنتی ایران و جهان
 • یافته های جدید آناتومی انسان، بیولوژی انسان، جنین شناسی، فیزیولوژی و علوم رفتاری انسان.
 • انسان شناسی و علوم انسانی :
 • دیدگاه های فلسفی انسان شناسی
 • انسان شناسی و مدیریت های نیروی انسانی
 • مسایل مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی
 • مردم شناسی فرهنگی
 • قوم شناسی
 • مردم نگاری
 • کاربرد آنتروپومتریک درعلوم انسانی
 • نژاد شناسی نسبی گرایی فرهنگی
 • خویشاوندی
 • انسان شناسی سیاسی
 • بوم شناختی و انسان شناسی
 • انسان شناسی اقتصادی
 • اکوتوریسم شناسی مدیریتی
 • نظریه های کلیدی انسان شناسی
 • علوم تربیتی، روان شناسی و انسان:
 • انسان شناسی و روان شناسی
 • انسان و اخلاق پرورشی
 • روانشناسی شناختی
 • روانشناسی فیزیولوژی
 • انسان شناسی دینی :
 • دیدگاه های انسان شناسی در ادیان مختلف
 • مکتب های انسان شناسی در ادیان
 • دین و سلامت معنوی انسان
 • دین و سلامت جسم انسان
 • دین و سلامت جامعه انسانی
 • دین و سلامت روانی انسان
 • دین و پزشکی نیاکان
 • انسان شناسی و فرهنگ و هنر :
 • انسان شناسی و هنر
 • اثرات فرهنگ بر عوامل زیستی انسان
 • انسان شناسی و معماری
 • معماری در جوامع مختلف انسانی
 • موزیک وتربیت روانی
 • موسیقی شناسی قومی
 • انسان شناسی و محیط زیست :
 • آلودگی های محیط زیست و رفتارهای انسانی
 • انسان و محیط زیست (انسان و هوش سبز
 • برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست
 • آلودگی محیط زیست
 • تنوع زیستی و اکوسیستم ها
 • ارزیابی و آمایش محیط زیست
 • طراحی محیط زیست
 • توسعه پایدار و محیط زیست
 • مهندسی محیط زیست
 • حقوق محیط زیست
 • علوم مدیریت منابع انسانی:
 • چندگانگی فرهنگی و قومی انسان و روابط کاری
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت انسانی
 • روابط صنعتی انسانی و کاری
 • روش های بهبود تاثیر گذاری مدیریت منابع انسانی
 • ارگونومی (فاکتورهای انسانی) و نقش آنها در بهبود کیفیت تولید
 • مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان
 • جایگاه امروز منابع انسانی در ایران و جهان

بازگشت