دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساختدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی شریف

۱۹ تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : پروفسور علیرضا خالو
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۶۶۱۶۴۲۲۲

وب سایت : sharifsecm.com

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساختدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

محورهای همایش :

  • مهندسی سازه
  • مهندسی زلزله
  • مهندسی سازه های هیدرولیکی
  • مهندسی و مدیریت ساخت

بازگشت