دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهیدوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

برگزارکننده : دانشگاه الزهرا

۱۹ تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

مرتبط با رشته های

علوم انسانی

اطلاعات تماس

مسئول : گلاره خطیبی
تلفن دبیرخانه : ۸۵۶۹۲۹۴۱

وب سایت : qaus.alzahra.ac.ir

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهیدوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

محور های همایش

دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

محورهای همایش :

 • تحلیل سیاست‌های پذیرش دانشجو و گسترش آموزش‌عالی در ارتقا کیفیت دانشگاهی
 • نقش نهاد ملی ارزشیابی و اعتبار سنجی آموزش‌عالی در گسترش و تعالی زیر نظام‌های دانشگاهی
 • فرهنگ سازی برای نهادینه کردن کیفیت در گسترش نظام آموزش عالی
 • نقش تعاملات بین المللی در ارتقا کیفیت آموزش عالی
 • نقش سنجش پیامدهای یادگیری در اشتغال دانش‌آموختگان
 • مبانی و نظریه‌های زیربنایی اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت آموزش‌عالی.
 • الگوها، روش‌ها، فرایندها، استانداردها و الزامات مناسب ارزشیابی کیفیت زیر نظام‌های آموزش‌عالی.
 • نقش فرایند جذب، استخدام و توسعه حرفه‌ای هیأت ‌علمی در کیفیت دانشگاهی
 • نقش فرایند تدوین،تاثیر، نظارت و ارزشیابی پژوهش بر کیفیت آموزش عالی.
 • نقش چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای در کیفیت آموزش عالی
 • تقویت عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم ارزیابی کیفیت در آموزش عالی
 • نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های یاددهی و یادگیری در ارتقا کیفیت آموزش عالی

بازگشت