اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

برگزارکننده : مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام

۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۷۷۸۹۱۷۸۶

وب سایت : nsconf.ir

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی

محورهای همایش :

 • توسعه پایدار در علوم کشاورزی :
 • نقش علوم کشاورزی در توسعه پایدار
 • کاربرد فناوریهای نوین در کشاورزی
 • ترویج و اقتصاد کشاورزی
 • علوم دام و دامپزشکی
 • علوم شیلات و آبزیان
 • مدیریت کشاورزی
 • تولیدات گیاهی
 • توسعه پایدار در علوم منابع طبیعی :
 • نقش جنگل ها و مراتـع در فرآیند توسعه پایدار
 • مشارکت عمومی مردم درپروژه های بیابانزدایی
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم جنگل و مرتع
 • کاربرد فناوریهای نوین در علوم آبخیزداری
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • نقش آبخیزداری در توسعه پایدار
 • بیابان و بیابان زدایی
 • بحران های زیست محیطی و توسعه پایدار:
 • الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری
 • کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی
 • حقوق محیط زیست و توسعه پایدار
 • مکانیسم های توسعه پاک(CDM)
 • تغییر اقلیم و گرمایش جهانی
 • تنوع زیستی و توسعه پایدار
 • ارزیابی و آمایش سرزمین
 • آلودگیهای محیط زیست
 • پسماندها و بازیافت

بازگشت