اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانیاولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانی

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانی

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج- انمجن علمی فقه و حقوق شهروندی ایران

۲۲ تا ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی
حقوق و امنیت
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس


وب سایت : conf.isc.gov.ir/dcjlh

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانیاولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانی

محور های همایش

اولین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانی

محورهای همایش :

 • مبانی فقهی حقوق شهروندی
 • مفهوم شناسی حقوق شهروندی
 • کارکرد های حقوق شهروندی در حوزه حقوق خصوصی
 • کارکرد های حقوق شهروندی در حوزه حقوق جزاء-
 • کارکرد های حقوق شهروندی در حوزه حقوق بین الملل
 • کارکرد های حقوق شهروندی در سایر شاخه های حقوق
 • کارکرد های حقوق شهروندی در علوم انسانی
 • کارکرد های حقوق شهروندی در تامین سلامت خانواده
 • کارکرد های حقوق شهروندی در حفظ محیط زیست
 • بررسی و تحلیل منشور حقوق شهروندی
 • سایر موضوعات مرتبط

بازگشت