هفتمین همایش تاریخ مجلس (ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی «دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم»)هفتمین همایش تاریخ مجلس (ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی «دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم»)

هفتمین همایش تاریخ مجلس (ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی «دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم»)

برگزارکننده : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

تاریخی و گردشگری
ادبیات و فرهنگ و هنر
حقوق و امنیت

اطلاعات تماس

مسئول : علی ططری
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۳۳۱۲۵۵۱۵

وب سایت : hamayeshmajlis.com

هفتمین همایش تاریخ مجلس (ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی «دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم»)هفتمین همایش تاریخ مجلس (ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی «دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم»)

محور های همایش

هفتمین همایش تاریخ مجلس (ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی «دوره های بیست و سوم و بیست و چهارم»)

محورهای همایش :

 • بررسی مهم ترین مصوبات مجلس بیست و سوم و بیست و چهارم
 • مجلس و دولت ها
 • مجلس و دربار
 • مجلس و انتخابات
 • مجلس و مسائل اجتماعی و فرهنگی
 • مجلس و زنان
 • مجلس و اقلیت های دینی
 • مجلس و آب، محیط زیست و منابع طبیعی
 • مجلس و نیروهای مسلح
 • مجلس و سیاست خارجی
 • رویارویی مجلس و نهضت اسلامی
 • مجلس و اقتصاد
 • مجلس و احزاب
 • مجلس و نظام قضایی
 • مجلس و مردم
 • مجلس و کارگران
 • مجلس و روستاها
 • مجلس و بحران سیاسی
 • اجلس و علما
 • مجلس و مطبوعات
 • مجلس و عشایر
 • پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس
 • سازمان داخلی مجلس (هیئت رئیسه، کمیسیون ها، کتابخانه، امور اداری، دیوان محاسبات و …)
 • مناسبات مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم با مجالس سنا
 • لوایح قانونی در مجالس بیست و سوم و بیست و چهارم
 • بررسی عملکرد مجلس بیست و سوم
 • بررسی عملکرد مجلس بیست و چهارم
 • مأخذشناسی مطالعات تاریخ مجلس

بازگشت