اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایراناولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

برگزارکننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

۲۱ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : مسئول دبیرخانه
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۷۷۴۵۹۵۲۳

وب سایت : hsconf.ir

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایراناولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

محور های همایش

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران

محورهای همایش :

  • الهیات ، معارف اسلامی و توسعه پایدار
  • حقوق ، علوم سیاسی و توسعه پایدار
  • جغرافیا و برنامه ریزی وتوسعه پایدار
  • زبان شناسی ، آموزش وتوسعه پایدار
  • مطالعات فرهنگی وتوسعه پایدار
  • علوم اقتصادی وتوسعه پایدار
  • علوم تربیتی و توسعه پایدار
  • روانشناسی و توسعه پایدار
  • مدیریت و توسعه پایدار
  • تاریخ و توسعه پایدار

بازگشت