اولین همایش ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادناولین همایش ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن

اولین همایش ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن

برگزارکننده : دانشگاه علمی کاربردی زغالسنگ کرمان

۰۸ تا ۰۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
مدیریت
علمی و آموزشی
صنایع غذایی

اطلاعات تماس

مسئول : خانم مهندس آرمیتا حق دوستی
تلفن دبیرخانه : ۰۳۴۳۲۱۱۰۷۰۳

وب سایت : conf.isc.gov.ir/shei66

اولین همایش ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادناولین همایش ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن

محور های همایش

اولین همایش ایمنی ؛ بهداشت و محیط زیست در صنایع و معادن

محورهای همایش :

 • کاربرد روش های نوین در کنترل آلاینده ها
 • مدیریت ریسک حریق
 • سیستم های مدیریت در HSE
 • مباحث حقوقی در HSE
 • قوانین ، مقرررات و استانداردها در HSE
 • آموزش ، ارتباطات و فرهنگ سازی HSE
 • عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی زیان آور در محیط کار
 • روشهای ارزیابی سلامت کارکنان و بهداشت محیط کار
 • عوامل ارگونومی در بهداشت و سلامت شاغلین
 • روانشناسی صنعتی
 • اهمیت معاینات استخدامی و دوره ای طب کار
 • شناسایی ، تحلیل و ارزیابی مخاطرات
 • ایمنی پیمانکاران
 • تحلیل اقتصادی در ایمنی
 • واکنش شرایط اضطراری و مدیریت بحران
 • تجزیه و تحلیل حوادث
 • روشهای بهینه کنترل گاز در معادن زیرزمینی زغالسنگ
 • روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • مدیریت بازیافت پسماند و پساب
 • بحران آب و راهکارهای مبارزه با آن
 • تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر محیط زیست
 • انرژی و مدیریت کربن

بازگشت