همایش ملی حقوق شهروندیهمایش ملی حقوق شهروندی

همایش ملی حقوق شهروندی

برگزارکننده : گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

حقوق و امنیت
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر آزاد فلاحی (دبیر علمی)
تلفن دبیرخانه : ۰۸۷-۳۶۲۵۰۲۵۵

وب سایت : www.nccr.iausaghez.ac.ir

همایش ملی حقوق شهروندیهمایش ملی حقوق شهروندی

محور های همایش

همایش ملی حقوق شهروندی

محورهای همایش :

 • مبانی حقوق شهروندی :
 • مفهوم‏شناسی حقوق شهروندی
 • نسبت‏شناسی حقوق شهروندی و حقوق بشر
 • پویش تاریخی حقوق شهروندی
 • مبانی نظری حقوق شهروندی
 • حقوق شهروندی و تعیّن قانون اساسی
 • منابع حقوق شهروندی در نظم حقوقی داخلی
 • حقوق شهروندی و حقوق اسلامی :
 • حقوق شهروندی در آموزه های اسلامی
 • حقوق شهروندی در منابع اسلامی
 • حقوق شهروندی در آراء فقیهان
 • حقوق شهروندی در اندیشه های امام خمینی (ره)
 • حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای :
 • حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای وکلا
 • حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای پزشکی و پرستاران
 • حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای پارلمانی
 • حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای در مدیریت منابع انسانی
 • حقوق شهروندی و اخلاق حرفه‏ای حسابداران
 • حقوق شهروندی و اخلاق اداری کارمندان دولت
 • منشور حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای
 • حقوق شهروندی و نظام قضایی :
 • حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی
 • حقوق شهروندی در مرحلهرسیدگی
 • حقوق شهروندی در مرحله صدور حکم
 • حقوق شهروندی در مرحله اجرای حکم
 • حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع قضایی
 • حقوق شهروندی و دعاوی ملکی
 • حقوق شهروندی و دعاوی خانوادگی
 • حقوق شهروندی و دعاوی ثبتی
 • حقوق شهروندی و سایر دعاوی
 • منشور حقوق شهروندی و نظام قضایی
 • حقوق شهروندی و نظام اداری :
 • حقوق شهروندی و مدیریت دولتی
 • حقوق شهروندی و سلامت اداری
 • حقوق شهروندی و منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت
 • حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری
 • حقوق شهروندی و پلیس اداری
 • منشور حقوق شهروندی و نظام اداری
 • حقوق شهروندی و حقوق شهری :
 • حقوق شهروندی و عوارض محلی
 • حقوق شهروندی و خدمات عمومی شهری
 • حقوق شهروندی در نظامات حاکم بر شهرداری‏ها
 • حقوق شهروندی و سرانه فرهنگی
 • حقوق شهروندی و حاشیه‏نشینی
 • حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری
 • منشور حقوق شهروندی و حقوق شهری
 • حقوق شهروندی و انتخابات :
 • حقوق شهروندی و حق مشارکت سیاسی
 • حقوق شهروندی و انتخابات آزاد و منصفانه
 • حقوق شهروندی و تبلیغات انتخاباتی
 • حقوق شهروندی و نظارت بر انتخابات
 • حقوق شهروندی و احترام به اراده اکثریت
 • منشور حقوق شهروندی و انتخابات
 • حقوق شهروندی و بهداشت و درمان :
 • حقوق شهروندی و تجهیزات بیمارستانی
 • حقوق شهروندی و حقوق مراجعان و همراهان بیمار
 • حقوق شهروندی و منشور حقوق بیمار در ایران
 • حقوق شهروندی و تجمیع صندوق‏های بیمه‏ای
 • منشور حقوق شهروندی و بهداشت و درمان
 • حقوق شهروندی و محیط زیست :
 • حقوق شهروندی و حقوق آلودگی هوا
 • حقوق شهروندی و سرانه فضای سبز
 • حقوق شهروندی و حق بر آب آشامیدنی سالم
 • حقوق شهروندی و پسماندها
 • صیانت از محیط زیست و شهروندی جهانی
 • منشور حقوق شهروندی و محیط زیست
 • حقوق شهروندی و کرامت انسانی :
 • حقوق شهروندی و آزادی اندیشه و بیان
 • حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات
 • حقوق شهروندی و آزادی سندیکایی
 • حقوق شهروندی و حق بر اشتغال
 • حقوق شهروندی و حق بر امنیت شغلی
 • حقوق شهروندی و حق بر داشتن مسکن
 • حقوق شهروندی و حق بر تأمین اجتماعی
 • حقوق شهروندی و برابری دستمزد
 • حقوق شهروندی و همزیستی صلح‏آمیز
 • حقوق شهروندی و تنوع فرهنگی
 • حقوق شهروندی و اصل پاسخگویی
 • منشور حقوق شهروندی و کرامت انسانی
 • آموزش حقوق شهروندی :
 • حقوق شهروندی و منشور حقوق دانش‏آموز
 • حقوق شهروندی و منشور حقوق و تکالیف معلمان
 • آموزش حقوق شهروندی در مدارس
 • حقوق شهروندی و آموزش عالی
 • مراجع دولتی و آموزش حقوق شهروندی
 • سازمان‏های غیردولتی و آموزش حقوق شهروندی
 • صدا و سیما و آموزش حقوق شهروندی
 • شبکه‏های مجازی و آموزش حقوق شهروندی
 • منشور حقوق شهروندی و آموزش حقوق شهروندی

بازگشت