دومین کنفرانس بین المللی معماری،هنر و کاربردها

برگزارکننده : دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه بین المللی مهد پزوهش ره پویان حقیقت

۲۴ تا ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر مصطفی علی بیگی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۸۴۲۰۹۰

وب سایت : iconfaaa.com/en

دومین کنفرانس بین المللی معماری،هنر و کاربردها

محور های همایش

دومین کنفرانس بین المللی معماری،هنر و کاربردها

محورهای همایش :

• طراحی صنعتی
• هنر
• معماری
• کاربردهای هنر و معماری در علوم دیگر
بازگشت