دومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعیدومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

دومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

برگزارکننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

روانشناسی
علوم انسانی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دبیرخانه
تلفن دبیرخانه : ۷۷۲۱۰۳۵۶

وب سایت : adconf.ir/fa/

دومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعیدومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

محور های همایش

دومین کـنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

محورهای همایش :

 • الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه الهیات و معارف اسلامی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش
 • نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی
 • نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت
 • نوآوری و تحقیق در حوزه تاریخ
 • مباحث مرتبط با علوم انسانی
 • ب- نوآوری و تحقیق مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
 • راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
 • جامعه شناسی مسائل فرهنگی ایران
 • مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
 • سازگاری اجتماعی و فرهنگی
 • اخلاق و فرهنگ در پژوهش
 • فرهنگ ازدواج و خانواده
 • مطالعات زنان و خانواده
 • زیست اخلاق اسلامی
 • کتاب و فرهنگ توسعه

بازگشت