کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

برگزارکننده : دانشگاه شهیدچمران اهواز – سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان

۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دبیر اجرایی : مهندس براتی
تلفن دبیرخانه : ۰۹۳۰۷۰۶۴۸۳۰-۰۶۱۳۴۴۵۱۸۲۸

وب سایت : res2017.ir

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمینکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

محور های همایش

کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

محورهای همایش :

 • اکتشاف:
 • زمین شناسی اقتصادی
 • اکتشافات ژئوشیمیایی
 • اکتشافات ژئوفیزیکی
 • بررسی های فنی اقتصادی و معدنی
 • اکتشافات نوین
 • عناصر نادر خاکی
 • علوم گوهر
 • زمین شناسی بنیادین :
 • پترولوژی
 • چینه و فسیل شناسی
 • نقشه زمین شناسی
 • زمین شناسی نفت و دیاپیریسم
 • زمین شناسی کواترنری و سنگ رسوب
 • زمین ساخت، زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله
 • زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی و ژئوفیزیک دریا
 • زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی
 • ژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی
 • مخاطرات زمین شناختی،زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی
 • کانه آرایی و فراوری مواد معدنی
 • روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی
 • میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی
 • آموزش علوم زمین
 • علوم زمین و اقتصاد مقاومتی

بازگشت