کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعیکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

برگزارکننده : پژوهشگاه فرهنگ و هنر

۲۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : ریاست پژوهشگاه فرهنگ و هنر
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۲۲۵۶۹۹

وب سایت : achsconf.com/fa

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعیکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

محور های همایش

کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

محورهای همایش :

 • علوم انسانی
 • مدیریت
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت دولتی
 • روانشناسی عمومی
 • حسابداری
 • علوم اقتصادی
 • بیمه
 • علوم سیاسی
 • علوم تربیتی
 • حقوق
 • جغرافیای انسانی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فقه و اصول اسلامی
 • ادبیات فارسی
 • مطالعات اجتماعی
 • علوم اجتماعی
 • مدد کاری اجتماعی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • مدیریت فرهنگی و هنری
 • مطالعات خانواده
 • کتابداری
 • جامعه شناسی
 • فلسفه
 • علوم اداری و اقتصادی
 • علوم تربیتی و روانشناسی
 • تعاون‌ و رفاه‌ اجتماعی
 • تاریخ‌ اجتماعی‌
 • روانشناسی‌ اجتماعی‌
 • چالش های پژوهش های کمی در علوم انسانی
 • روش های پژوهش کیفی در علوم انسانی
 • پژوهش های آمیخته در علوم انسانی
 • مکاتب فلسفی و روش های تحقیق در علوم انسانی
 • پژوهش های بنیادی و کاربردی در علوم انسانی

بازگشت