چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانیچهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی

برگزارکننده : موسسه فن اوری های نوین علامه طباطبایی

۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر آل آقا

وب سایت : www.4hconf.ir/

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانیچهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی

محور های همایش

چهارمین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی

محورهای همایش :

علوم انسانی
• مدیریت
• اقتصاد
• حسابداری

بازگشت