پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارهاپیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها

پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها

برگزارکننده : دادگستری کل استان کرمان

۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

حقوق و امنیت
روانشناسی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر حسین میرمحمدصادقی
تلفن دبیرخانه : ۰۳۴-۳۲۲۳۷۹۶۱

وب سایت : kpvnc.ir

پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارهاپیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها

محور های همایش

پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها

محورهای همایش :

 • جرم شناسی:
 • مفهوم جرم شناختی خشونت
 • تحلیل نظریه مند خشونت
 • علت شناسی خشونت (روانشناختی ، جامعه شناختی و …)
 • چگونگی پیشگیری از خشونت
 • سیاستگذاری جنایی:
 • رویکرد سیاست جنایی سازمان ملل متحد به پیشگیری از خشونت
 • وضعیت سیاستگذاری جنایی ایران در قبال خشونت
 • معیارها و بایسته های سیاستگذاری جنایی در قبال خشونت
 • جایگاه نهادهای دولتی و غیردولتی در پیشگیری از خشونت
 • حقوقی و قضایی:
 • قلمرو جرم انگاری خشونت در حقوق ایران
 • رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال خشونت
 • رویکرد سیاست جنایی قضایی ایران در قبال خشونت (علیه اطفال، بانوان، محیط زیست و…)
 • چگونگی برخورد با خشونت در قلمرو آ.د.ک از جمله در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان
 • آموزه های اسلامی و فقهی:
 • مفهوم و گونه شناسی خشونت در پرتو آموزه های اسلامی و فقهی
 • بسترها و عوامل شکل گیری خشونت از منظر آموزه های اسلامی و فقهی
 • شیوه های پیشگیری از خشونت در آموزه های اسلامی و فقهی
 • چگونگی برخورد با خشونت در آموزه های اسلامی و فقهی
 • همچنین عناوین و موضوعات زیر جهت نگارش مقالات پیشنهاد می گردد:
 • گونه شناسی خشونت از منظر جامعه شناسی و علوم اجتماعی
 • خشونت خانگی (خشونت علیه کودکان، زنان، مردان، سالمندان)
 • خشونت های اجتماعی (منازعات خیابانی، خشونت علیه حیوانات، خشونت علیه محیط زیست، خشونت در محیط مجازی و …)
 • خشونت نمادین
 • خشونت شغلی
 • اعتیاد و خشونت
 • مفهوم و نظریات خشونت در روانشناسی
 • مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی و اجتماعی و نقش آن ها بر خشونت
 • احساس بی عدالتی و خشونت
 • احساس حقارت و کمبودهای دوران کودکی و خشونت
 • احساس ناکامی و اجحاف و خشونت
 • خشم آنی
 • خشونت روانی

بازگشت