دومین همایش ملی مسکن ایرانیدومین همایش ملی مسکن ایرانی

دومین همایش ملی مسکن ایرانی

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

۲۶ تا ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
مدیریت

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۷۱۳۶۴۱۲۴۸۷

وب سایت : conf.iaushiraz.ac.ir/maskan2017/fa/

دومین همایش ملی مسکن ایرانیدومین همایش ملی مسکن ایرانی

محور های همایش

دومین همایش ملی مسکن ایرانی

محورهای همایش:

 • مسکن ایرانی – مبانی و مفاهیم:
 • مفاهیم و تعاریف
 • ریشه های شکل گیری و تاریخچه
 • سیر تحول تاریخی مسکن ایرانی در مفهوم و کالبد
 • سیر اندیشه های ایرانی در رابطه با مسکن
 • نگاه عامیانه و تخصصی به مسکن ایرانی
 • خصوصیات و ویژگی های مسکن ایرانی
 • مسکن ایرانی – فرآیند طراحی و نمونه های موردی:
 • شیوه ها و روش ها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی
 • بایدها و نبایدها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی
 • مسکن ایرانی؛ فرم گرایی یا عملکردگرایی
 • اجزاء و عناصر مسکن ایرانی
 • تمایزبخشی مسکن ایرانی با الگوهای جهانی
 • تحلیل نمونه های موردی موفق در طراحی مسکن ایرانی
 • مسکن ایرانی – شهر ایرانی:
 • مسکن ایرانی و زمینه گرایی شهری
 • آسیب شناسی مسکن معاصر در بافت شهری در ایران
 • رابطه متقابل مسکن و بافت شهری در ایران
 • نقش مسکن ایرانی در شهرهای ایرانی
 • مسکن ایرانی – چالش ها و فرصت ها:
 • سیاست های تامین مسکن در ایران
 • مسکن ایرانی، بافت های فرسوده و بافت های تاریخی
 • مسکن ایرانی و انگاره پایداری
 • الگوهای جدید مسکن ایرانی، پیشنهادها و راهکارها

بازگشت