همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی خاوران

۰۷ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران
محیط زیست
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر محمدرضا مباشری
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۵۲۲۴۲۵۲

وب سایت : ۱۲thsastech.khi.ac.ir/Architecture/Default.aspx

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازیهمایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

محور های همایش

همایش ملی سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی

محورهای همایش :

 • نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر :
 • چالش ها و الزامات تحقیقات معماری در دوران معاصر
 • بررسی رویکردهای رایج معماری
 • روشهای نوین در تحقیقات معماری
 • بررسی ابزارها، تکنولوژی های نوین و کاربردی در حوزه طراحی و اجرا ء معماری:
 • علوم رایانه و نرم افزارهای نوین در طراحی معماری
 • معماری پارامتریک، بیونیک و بیومورفیک
 • مصالح و فن آوری های نوین در ساز ه های معماری
 • معماری و پژوهش های اجتماعی :
 • اهمیت معماری در بروز تعاملات اجتماعی
 • معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی
 • تقابل بحران و تحول در معماری :
 • بررسی تحولات معماری و شناخت بحرانهای ناشی از تحولات در طول زمان
 • اهمیت بازخوانی معماری بومی و تطابق با تحولات نوین
 • تحولات جهانی در آموزش مهندسی معماری :
 • واکاوی روشهای آموزش معماری و تجارب مدارس معماری در جهان
 • دستور زبان و روشهای طراحی معماری
 • توسعه پایدار در معماری :
 • معماری و نقش آن در توسعه پایدار
 • معماری زیست مبنا و طراحی اکولوژیکی
 • مصالح ، سازه و طراحی معماری هوشمند
 • انرژی های تجدید پذیرو کارامد در معماری
 • شهرسازی:
 • برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری :
 • شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری
 • شهرسازی زیست مبنا
 • تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
 • مدرنیته و هویت شهری
 • مشارکتهای مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
 • توسعه پایدار :
 • حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی
 • توسعه پایدارو شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند
 • مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی های نو و تجدید پذیر
 • سرمایه گذاری، مدیریت درآمد و اقتصاد پایدار
 • حمل ونقل و توسعه پایدار
 • گردشگری :
 • برنامه ریزی شهری و توسعه گردشگری
 • راهبردهای توسعه پایدار گردشگری
 • ارزیابی هویت ایرانی- اسلامی در مقاصد گردشگری
 • مدیریت شهری و توسعه گردشگری نوین
 • شهرهای خلاق :
 • شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین
 • شهرهای خلاق در حوزه محیط زیست، حمل و نقل شهری و قوانین شهری
 • شهرهای خلاق در حوزه پژوهشهای اجتماعی
 • منظر شهری :
 • مبانی برنامه ریزی، طراحی و اجرا در منظر شهری
 • اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری
 • عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و شهرهای جدید
 • منظر شهرهای اسلامی، آسیبشناسی، چالش ها و تجارب موفق جهانی
 • مدیریت بحران شهری :
 • برنامه های کاهش خطرات زلزله در شهرهای زلزله خیز
 • کاهش آسیبپذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری

بازگشت