دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

برگزارکننده : دانشگاه فنی و حرفه ای، کشاورزی دماوند

۰۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

کشاورزی و دامپروری

اطلاعات تماس

مسئول : سیدحبیب شجاعی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۷۶۳۵۴۲۲۰

وب سایت : cropconf.ir

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتاتدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

محور های همایش

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات

محورهای همایش :

 • زراعت
 • اصلاح نباتات و ژنتیک
 • فیزیولوژی گیاهی
 • تولیدات گیاهی
 • باغبانی
 • آفات و حشره شناسی
 • بیماری های گیاهی
 • تنش های زنده و غیر زنده
 • باغبانی
 • گیاهان دارویی
 • صنایع چوب و کاغذ
 • خاکشناسی
 • آبیاری
 • اقتصاد کشاورزی
 • تکنولوژی بذر
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • جنگل داری
 • صنایع غذایی
 • آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
 • هواشناسی کشاورزی
 • اگرواکولوژی
 • فضای سبز
 • مرتعداری
 • توسعه کشاورزی
 • علوم دامی
 • کشاورزی پایدار
 • کشاورزی ارگانیک
 • بیوشیمی گیاهی
 • مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی
 • کاربرد علوم بین رشته ای در علوم کشاورزی
 • و سایر علوم مرتبط با کشاورزی

بازگشت