اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطیاولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

برگزارکننده : http://alborzconf.com/

۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

محیط زیست
علمی و آموزشی
جغرافیا و زمین شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : امیررضا نعمتی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۲۲۶۱۵۵۸۴ ۰۲۱-۴۴۱۵۹۵۴۶

وب سایت : wse1.ir/fa/

اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطیاولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

محور های همایش

اولین کنگره بین المللی آب، خاک و علوم محیطی

محورهای همایش :

 • مهندسی و مدیریت منابع آب
 • آب و سازه های هیدرولیکی
 • کشاورزی، آبیاری و زهکشی
 • هواشناسی
 • مهندسی خاک و پی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • خاکشناسی و علوم خاک
 • خشکسالی و تغییر اقلیم
 • علوم زمین شناسی
 • محیط زیست و علوم محیطی
 • جغرافیا
 • منابع طبیعی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
 • مدیریت شهری
 • گردشگری و توریسم

بازگشت