کنفرانس مدیریت حسابداری و مهندسی صنایعکنفرانس مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

کنفرانس مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

برگزارکننده : انجمن پژوهش در مدیریت و حسابداری

۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : آقای فرهانی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱-۲۵۹۱۷۲۲۲

وب سایت : mngc.ir

کنفرانس مدیریت حسابداری و مهندسی صنایعکنفرانس مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

محور های همایش

کنفرانس مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

محورهای همایش :

  • مدیریت صنعتی و تکنولوژی
  • مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی
  • مدیریت پروژه ، مدیریت کسب و کار و سایر گرایش های مدیریت
  • مهندسی صنایع(کلیه گرایش ها)
  • حسابداری و مدیریت مالی

بازگشت