نخستین همایش و جشنواره ملی کارافرینی در حوزه کودکنخستین همایش و جشنواره ملی کارافرینی در حوزه کودک

نخستین همایش و جشنواره ملی کارافرینی در حوزه کودک

برگزارکننده : دانشگاه علم و فرهنگ

۲۳ تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی
اجتماعی و اقتصادی
روانشناسی
علوم انسانی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : مهندس مرتضی پرهیزکار
تلفن دبیرخانه : ۰۹۹۰۹۸۲۲۴۰۰

وب سایت : neks.usc.ac.ir/fa/

نخستین همایش و جشنواره ملی کارافرینی در حوزه کودکنخستین همایش و جشنواره ملی کارافرینی در حوزه کودک

محور های همایش

نخستین همایش و جشنواره ملی کارافرینی در حوزه کودک

محورهای همایش :

  • مبانی، ساختارها، فرآیندها و ویژگی کارآفرینی در حوزه کودک
  • سیاست ها، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و تجارب ملی و بین المللی در حوزه کودک
  • اهمیت جایگاه و نقش کارآفرینی در بخش کودک در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
  • الگوها، روش ها و فرآیندهای توسعه کارآفرینی در صنعت کودک
  • بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در صنعت کودک

بازگشت