کنگره بین المللی شیمی ایرانکنگره بین المللی شیمی ایران

کنگره بین المللی شیمی ایران

۲۳ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

شیمی
علمی و آموزشی

اطلاعات تماس


وب سایت : chci.ir

کنگره بین المللی شیمی ایرانکنگره بین المللی شیمی ایران

محور های همایش

کنگره بین المللی شیمی ایران

محورهای همایش :

 • شیمی آلی
 • معرفها، کاتالیزورها، روشهای جدید برای تهیه ترکیبات آلی
 • شیمی هتروسیکل و ترکیبات طبیعی
 • شیمی تئوری و مدل سازی مولکولی
 • مایعات یونی وکاربردها
 • روشهای نوین درآموزش شیمی آلی
 • شیمی کاتالیست
 • شیمی تجزیه
 • طیف ‏سنجی تجزیه‌‏ای
 • الکتروشیمی تجزیه‌‏ای
 • شیمی تجزیه و محیط زیست
 • شیمی تجزیه در صنعت
 • فرآیندهای جداسازی
 • کمومتریکس
 • شیمی فیزیک
 • ترمودینامیک
 • مکانیک آماری
 • شیمی کوانتومی
 • شیمی فیزیک کاربردی
 • ترمودینامیک و تعادل فازی
 • خوردگی
 • شیمی معدنی
 • بیو شیمی معدنی
 • شیمی صنایع معدنی
 • فتو شیمی معدنی
 • پلیمر های معدنی
 • شیمی فرامولکولی
 • الکتروشیمی ترکیبات معدنی
 • طیف سنجی ترکیبات معدنی
 • سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی
 • شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی
 • سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی
 • نانو شیمی
 • نانو تکنولوژی
 • آشنایی با نانو ساختار ها
 • روش های سنتز و شناسایی نانو ساختار ها
 • نانو و صنعت
 • کاربرد فناوری نانو

بازگشت