کنگره بین المللی حقوق ایران

کنگره بین المللی حقوق ایران

۳۰ تا ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

حقوق و امنیت

اطلاعات تماس


وب سایت : lawi.ir

کنگره بین المللی حقوق ایرانکنگره بین المللی حقوق ایران

محور های همایش

کنگره بین المللی حقوق ایران

محورهای همایش :

 • نظارت و اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی
 • ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور
 • پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز
 • ایجاد قانون گرایی در دستگاه های اجرایی
 • اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان
 • حقوق شهروندی :
 • شناسایی چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران
 • بررسی شاخص های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی
 • شناسایی و توصیف «حقوق شهروندی» و نظارت در جهت نهادینه کردن ان در دستگاههای اجرایی
 • حقوق اساسی :
 • نظام های حکومتی
 • حقوق و آزادی های فردی
 • تفسیر قانون اساسی
 • آگاهی مردم از قوانین کشور و ارتقای سیاست‌های کیفری
 • ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی به منظور به روز شدن سازمان حقوقی دولت
 • خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی:
 • خدمات عمومی حقوقی
 • خدمات خصوصی حقوقی
 • گروه امور اجتماعی
 • گروه امور اقتصادی
 • گروه امور قضایی
 • گروه امور زیر بنایی
 • گروه امور سیاسی
 • گروه امور فرهنگی
 • ارتقاء، تقویت و اصلاح نظام حقوقی کشور
 • برانگیختن شوق عدالت طلبی و اعتماد درونی کارکنان دستگاه ها
 • حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور
 • حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار

بازگشت