دومین کنگره بین المللی علوم سیاسی ایران

دومین کنگره بین المللی علوم سیاسی ایران

۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

حقوق و امنیت
علوم انسانی

اطلاعات تماس


وب سایت : dupi.ir

دومین کنگره بین المللی علوم سیاسی ایراندومین کنگره بین المللی علوم سیاسی ایران

محور های همایش

دومین کنگره بین المللی علوم سیاسی ایران

محورهای همایش :

 • ابعاد داخلی دیپلماسی هسته ای
 • گفتمان های سیاست داخلی و دیپلماسی هسته ای
 • انرژی و دیپلماسی هسته ای
 • ابعاد منطقه ای دیپلماسی هسته ای
 • بازیگران منطقه ای و دیپلماسی هسته ای
 • همکاری های منطقه ای و دیپلماسی هسته ای
 • طرح خاورمیانه ی عاری از سلاح های کشتار جمعی و دیپلماسی هسته ای
 • ابعاد بین المللی دیپلماسی هسته ای
 • تغییر و تداوم در مواضع قدرت های بزرگ و دیپلماسی هسته ای
 • تحریم های اقتصادی بین المللی و دیپلماسی هسته ای
 • مواضع کشورهای گروه ۱+۵و دیپلماسی هسته ای
 • سازمان های بین المللی و دیپلماسی هسته ای
 • جوامع سیاسی
 • جامعه سیاسی تکثر گرا
 • جامعه سیاسی بسته سنتی
 • جامعه نیمه سنتی غیر توده ای
 • جامعه سیاسی بسته توده ای
 • جامعه سیاسی سرکوب گر غیر توده ای
 • جامعه سیاسی سرکوب گر توده ای
 • تجزیه وتحلیل سیاست خارجی
 • سطوح تحلیل در بررسی سیاست خارجی
 • سطح تحلیل فرد:تصمیم گیرندگان
 • مختصات تصمیم گیرندگان
 • شرایط و مقتضیات تصمیم گیری
 • ساختار نظام تصمیم گیری
 • بدیلها

بازگشت