بیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

بیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

۰۷ تا ۰۹ آذر ماه ۱۳۹۵

مرتبط با رشته های

محیط زیست

اطلاعات تماس


وب سایت : ehsd.ir

بیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایداربیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

محور های همایش

بیستمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بهداشت محیط و توسعه پایدار

محورهای همایش :

 • بهداشت محیط و اهداف توسعه پایدار
 • عوامل و فاکتورهای خطر در محیط زیست
 • کیفیت هوا و سلامت
 • اثرات جهانی و منطقه ای آلودگی هوا
 • کیفیت آب و سلامت
 • استفاده مجدد از آب و مدیریت بحران آب
 • کنترل آلودگی های محیط زیست
 • فناوری های نوین تصفیه فاضلاب
 • مدیریت پسماند
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • اپیدمیولوژی محیط بیماریهای نوپدید و بازپدید
 • اکولوژی انسانی و سلامت
 • آلودگی و پالایش خاک
 • بهداشت محیط در بلایا
 • پرتوهای محیطی و سلامت
 • بهداشت مسکن و اماکن عمومی و بیمارستان
 • اقتصاد و بهداشت محیط
 • چالشهای موجود در بازرسی بهداشت محیط و موانع اجرایی ماده۱۳ قانون مواد خوردنی آرایشی بهداشتی

بازگشت