دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران

دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران

برگزارکننده : مرکز بنیاد همایش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، مرکزبنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با همکاری موسسات

۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مکانیک و صنایع
مدیریت
اجتماعی و اقتصادی

اطلاعات تماس

مسئول : دکترسجادآستانی
تلفن دبیرخانه : ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲

وب سایت : ۲۲٫iseconf.ir/fa/

دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران

محور های همایش

دومین کنفرانس حسابداری ، مدیریت وصنایع ایران

محورهای همایش :

 • حسابداری:
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • حسابداری دولتی و پاسخگویی
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابداری سرمایه فکری
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • حسابداری محیط زیست
 • یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
 • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • کاربرد اینترنت در حسابداری
 • روش های تأمین مالی در سازمان ها
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • کاربرد اینترنت در حسابداری
 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
 • تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
 • تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی
 • اخلاق در حسابداری و حسابرسی
 • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
 • مدیریت:
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی
 • مدیریت کیفیت
 • بهره وری و تعالی سازمانی
 • ارتباطات سازمانی
 • رهبری و رفتار سازمانی
 • مدیریت تولید، فرایند و عملیات
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت اسلامی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت دانش
 • مدیریت رسانه
 • مدیریت شهری
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت آموزشی
 • مدیریت و طراحی سیستم
 • بازاریابی بین المللی
 • مدیریت بازرگانی
 • رفتار سازمانی
 • مباحث نوین در علم مدیریت
 • مدیریت و فرهنگ
 • مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
 • مدیریت گمرکات و بالندی اقتصادی
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • بانکداری
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت
 • صنایع:
 • آسیب شناسی و و چالشهای پیش روی صنعت ایران
 • کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت شهری
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش آموزشی
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش خدماتی
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش درمانی
 • کاربرد مهندسی صنایع در بخش دولتی
 • کاربرد مهندسی صنایع در محیط زیست
 • کاربرد مهندسی صنایع در مدیریت انرژی
 • کاربرد تحلیل پوششی داده ها در مهندسی صنایع
 • روش های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع
 • بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی در بخش های صنعت و خدمات
 • طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی
 • مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی
 • انبارداری صنعتی
 • برنامه ریزی تولید و توالی عملیات
 • قیمت گذاری و مدیریت درآمد – الگوریتم های فراابتکاری
 • مدیریت پروژه و قرارداد – مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
 • مباحث مرتبط در مهندسی صنایع و سایر رشته ها
 • و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای صنایع

بازگشت