دومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

۲۵ دی ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

ریاضیات

اطلاعات تماس


وب سایت : mtim.ir

دومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

محور های همایش

دومین کنگره بین المللی ریاضی ایران

محورهای همایش :

 • جبر :
 • جبر
 • نظریه حلقه ها و مدول ها
 • نظریه گروه ها
 • نظریه کد گزاری
 • محاسبات کوانتومی
 • پردازش موازی
 • تشخیص الگو
 • اتوماتا
 • ابرساختارهای جبری
 • هندسه :
 • هندسه ریمانی
 • کاربرد های هندسه
 • هندسه مختلط
 • هندسه فیزیک
 • هندسه جبری
 • هندسه متریک
 • هندسه دیفرانسل
 • توپولوژی دیفرانسیل
 • دینامیک توپولوژی
 • هندسه برخال
 • هندسه جبری و مختلط
 • ترکیبات ونظریه گراف :
 • ترکیبات ونظریه گراف
 • مدل سازی خدمات و ترافیک در شبکه های کامپیوتری
 • الگوریتم های مسیریابی در شبکه های کامپیوتری
 • الگوریتم های زمان بندی
 • مدل سازی منابع و توپولوژی شبکه های mobile
 • معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی :
 • نظریه کلاسیک
 • روش های عددی در نظریه انشعاب
 • حل عددی معادلات دیفرانسیل (تعینی و تصادفی)
 • معادلات پاره ای، معادلات تطوری
 • معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
 • تحقیق در عملیات و نظریه کنترل :
 • تحقیق در عملیات و نظریه کنترل
 • برنامه ریزی ریاضی
 • بهینه سازی استوار
 • تحلیل پوششی داده ها
 • الگوریتمهای ابتکاری
 • برنامه ریزی عدد صحیح
 • برنامه ریزی عدد صحیح
 • نرم افزارهای تحقیق در عملیات
 • آمار و نظریه احتمال :
 • آمار و نظریه احتمال
 • نظریه اندازه احتمال
 • نظریه احتمال در ساختارهای جبری و توپولوژیکی
 • احتمال هندسی
 • احتمال فازی
 • تابع مشخصه و تبدیلات دیگر
 • انتگرال های تصادفی
 • استباط آماری فرآیندهای تصادفی
 • معادلات و عملگر های تصادفی

بازگشت