اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

برگزارکننده : دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلخچی-باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سپیده عباسی
تلفن دبیرخانه : ۰۴۱۳۳۴۱۹۵۵۹

وب سایت : www.contas96.ir

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

محور های همایش

اولین همایش ملی پژوهشهای نظری و عملی در معماری و شهرسازی

محورهای همایش :

 • معماری :
 • مباحث نظری معماری:
 • نقـــــــــد معماری
 • هویت در معماری
 • طبیعت و معماری
 • مذهب و معـماری
 • فلسفه و معماری
 • انسان و معـماری
 • جامعه و معـماری
 • فرایند طراحی معمــاری
 • آینده پژوهی در معماری
 • سبک شناسی معمـاری
 • روش تحقیق در معماری
 • زیبایـــــــــــــــی شناسی در معمــــــاری
 • مطالعات معماری ایــــــران و جهــــــــان
 • فرهنگ و بازپروری فرهنگی در معماری
 • الگوهای موفق فضایی-کالبدی-کارکردی در انواع کاربری ها
 • شاخه­ ها و رویکردهای معماری :
 • معماری بــــــومی
 • معماری داخلــــی
 • تزئینات و معمـاری
 • معماری هوشـمند
 • معماری اسلامــی
 • معماری پارامتریک
 • معماری منظــــــر
 • معماری سلامـــت
 • معماری خیابانــی
 • اکوتوریــــــــــــسم و معماری
 • گرافیک محیطــــــی و معماری
 • طراحی صنعتـــــــی و معماری
 • مرمـــــت و باززنده سازی بنـا
 • روانشناسی محیطی و معماری
 • فن آوری هــــــا و مصـــــالح نویـــــن ساخت و ساز
 • فن آوری ها و مصالح سنتی و بومــــــی ساخت و ساز
 • چالش­ها و مسائل معماری (آسیب­ شناسی و راه­کارها) :
 • اخلاق حرفـــــــــــه ای
 • پدافند غیرعـــــــــــامل
 • هویت معماری معاصــر
 • معماری معاصر ایــــران
 • گردشـــگری و معماری
 • انـــــــــــرژی و معماری
 • بازسازی پس از سانحه
 • آسیــــــــب شناسی آمـــــوزش معمـــاری
 • مسابقات ملی و بیــــــن المللی معمـــاری
 • ضوابط و مقررات فنی و طراحــــی معمـاری
 • استانداردســـازی بومی مصالح در معماری
 • سیاست های حوزه مسکن (طراحی و اجرا)
 • گردشــــــــــــــگری و معماری (تأثیر، آسیب شناسی و راه کارها)
 • فعالیت های نهـــــــادهای شهری در چشم انداز تبریز ۲۰۱۸
 • نقش نهادهای سیاست گذاری و کنترل کننده طراحی و اجرا
 • محورهای بخش شهرسازی :
 • مباحث نظری شهرسازی :
 • نظری ها و اندیشه های فلسفی در مسائل شهری
 • شیــــــوه های آموزش و پژوهش در مسائل شهری
 • طرح ها و نگــــــــــــــرش های نو در مسائل شهری
 • شاخه ها و رویکردهای شهرسازی :
 • پایــداری شهری
 • هویــــت شهری
 • اکولوژی شهری
 • امنیت اجتماعی
 • تعامــــلات اجتماعی
 • فن آوری اطلاعــــات
 • شهرسازی اسلامی
 • روانشناسی محیطـــــی
 • تاریخ شـهر و شهرسازی
 • زیبایی شناســی شهری
 • الگوهای بومی و اقلیمی
 • سرمایه انسانــــــی و اجتماعــــی
 • محورهای آزاد مرتبط با شهرسازی
 • چالش­ها و مسائل شهرسازی (آسیب­ شناسی و راه­کارها) :
 • گردشــــــــــــــگری
 • شهرنشیـــــــــــنی
 • مدیــــــریت شهری
 • طراحــــــی شهری
 • حقـــوق شهروندی
 • شهرهای هوشمند
 • فن آوری های نوین
 • سیما و منظر شــــهری
 • ضوابط و قوانین شهری
 • سکونت گاه و مســـکن
 • بافت فرسوده و حاشیه نشینــــــــــــــی
 • برنامه ریزی کالبدی، شهری و منطقه ای

بازگشت