نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

برگزارکننده : دانشکده شهید بهشتی

۲۱ تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

روانشناسی

اطلاعات تماس


وب سایت : conf.sbu.ac.ir/index.php/NCPT/NCPT-1

نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

محور های همایش

نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

محورهای همایش :

عوامل مرتبط با رفتارهای حادثه ساز ترافیکی (روانشناختی،جسمانی،اجتماعی،فرهنگی)
ارزیابی صلاحیت و توانمند سازی روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیک
شیوه ها و مدلهای آموزشی برای تغییر نگرش و رفتارهای ترافیکی
درمان آسیبها و اختلالات مرتبط با ترافیک
جنبه های روانشناختی قوانین و مقررات ترافیکی
آسیب شناسی قانون گریزی و تخلفات ترافیکی
روانشناسی ترافیک در ایران و جهان
آثار روانشناختی ایمنی جاده بر کاهش سوانح ترافیکی
روانشناسی ترافیک و اقتصاد مقاومتی (ظرفیت ها و کارکردها)
نقش متغیرهای روانشناختی در طراحی و مهندسی صنعت حمل و نقل

بازگشت