نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

برگزارکننده : دانشکده شهید بهشتی

۲۱ تا ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

روانشناسی

اطلاعات تماس


وب سایت : conf.sbu.ac.ir/index.php/NCPT/NCPT-1

نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

محور های همایش

نخستین کنگره ملی روان شناسی ترافیک (یادبود دکتر مهدی خانبانی)

محورهای همایش :

عوامل مرتبط با رفتارهای حادثه ساز ترافیکی (روانشناختی،جسمانی،اجتماعی،فرهنگی)
ارزیابی صلاحیت و توانمند سازی روانشناختی منابع انسانی حوزه ترافیک
شیوه ها و مدلهای آموزشی برای تغییر نگرش و رفتارهای ترافیکی
درمان آسیبها و اختلالات مرتبط با ترافیک
جنبه های روانشناختی قوانین و مقررات ترافیکی
آسیب شناسی قانون گریزی و تخلفات ترافیکی
روانشناسی ترافیک در ایران و جهان
آثار روانشناختی ایمنی جاده بر کاهش سوانح ترافیکی
روانشناسی ترافیک و اقتصاد مقاومتی (ظرفیت ها و کارکردها)
نقش متغیرهای روانشناختی در طراحی و مهندسی صنعت حمل و نقل

بازگشت