همایش بین المللی دستاوردهای نوین مدیریت و بازرگانی

برگزارکننده : موسسه جئوروپیا و مجله تخصصی رهیافت

۰۹ خرداد ماه تا ۰۸ تیر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : اسرافیل شیرازی
تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۸۷۱۸۴۸۱

وب سایت : www.iccam.ir

همایش بین المللی دستاوردهای نوین مدیریت و بازرگانی

محور های همایش

همایش بین المللی دستاوردهای نوین مدیریت و بازرگانی

محورهای همایش :

 • نقد و واکاوی عملکرد و اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها و نهادهای دولتی
 • نقد و واکاوی میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد مدیریت شهری
 • نقد و واکاوی خطاهای هاله ای و دوره ای مدیریت
 • نقد و بررسی عملکرد مدیریت در حوزه ایران گردی و جهانگردی
 • نقد و واکاوی عملکرد مدیریت راهبردی در تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی
 • نقد و واکاوی مدیریت موسسات پولی و مالی
 • واکاوی مدیریت عمومی
 • نقد و واکاوی مدیریت بازرگانی
 • نقد عملکرد مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
 • واکاوی مدیریت تولید ، فرایند و عملیات
 • نقد و واکاوی عملکرد سازمانها و شرکت ها در تحقق توسعه اقتصادی ،تولید و مدیریت مالی
 • نقد و واکاوی مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین
 • واکاوی تخمین موفقیت در اهداف اسراژتیک – مدیریت استراژتیک
 • نقد عملکرد مدیریت صنایع و معادن
 • نقد و عملکرد در حوزه باغات و کشاورزی
 • مدیریت دولتی
 • حسابداری
 • نقد و واکاوی مدیریت حقوقی

بازگشت