کنگره بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

برگزارکننده : مرکز همایش های توسعه داتیس

۰۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

علمی و آموزشی

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۳۳۶۹۹۰۹۴

وب سایت : dmci.ir

کنگره بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

محور های همایش

کنگره بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

محورهای همایش :

 • عوامل موثر بر بهبود مدیریت آموزشی
 • راهکارهای بهبود وظایف مدیران
 • آشنایی با وظایف عمومی مدیران ( برنامه آموزشی و تدریس) و راهکارهای ارتقای آن
 • آشنایی با وظایف اختصاصی مدیران ( تسهیل جریان یادگیری) و راهکارهای ارتقای آن
 • بررسی دستاوردهای مدیران و کارشناسان آ.پ در زمینه انجام وظایف تخصصی و حرفه ای مدیران آموزشی
 • بررسی چالش های مدیریت آموزشی در انجام وظایف تخصصی
 • مدیریت آموزشی به عنوان قلمروی حرفه ای و تخصصی
 • گسترش وظایف مدیران آموزشی از عمومی به وظایف اختصاصی
 • بررسی نقش مدیران آموزشی در تسهیل جریان آموزشی
 • راهکارهای بهبود مدیریت مدارس و توانمندسازی مدیران
 • راهکارهای ارتقای سطح تخصص و مهارت حرفه ای مدیران
 • بررسی راهکارهای احیای نقش راهبردی مدیران در امر آموزش
 • راهکارهای رهبری اثربخش مدیران در مدارس
 • نقش مدیران آموزشی تخصصی در اثربخشی نظام های آ.پ
 • بررسی راههای کمک به مدیران واحدهای آموزشی در درک بهتر هدفهای آ.پ
 • راهکارهای تغییر نگاه مدیران آموزشی مدارس
 • راهکارهای ایجاد حس نیاز به تغییر، در نگاه مدیران آموزشی
 • عوامل موثر بر تغییر نگاه مدیران از خدماتی به آموزشی
 • راهکارهای تغییر رویکرد مدیران در رفع نیازهای آموزشی به جای رفع شبهه نیازهای آموزشی
 • راهکارهای گسترش مدیریت مدیریت مبتنی بر مناسبات و روابط انسانی در مدارس
 • بررسی نقش مدیران آموزشی در برقراری روابط انسانی مطلوب در محیط آموزشی
 • بررسی عوامل موثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت در مدارس و تاثیر مدیریت آموزشی بر آن
 • بررسی نقش مدیران و معلمان در تغییر نگرش دانش آموزان
 • بررسی نقش مدیران و معلمان در تربیت شهروند ایده آل
 • الزامات توجه مدیران به تکنولوژی های نوین آموزشی
 • آشنایی با فناوری اطلاعاتی در سیستم های آموزشی
 • آشنایی با کلاسهای غیرمتعارف
 • آشنایی با فناوری های نوین آموزشی
 • راهکارهای نوین گرایی در سیستم های آموزشی در عصر فناوری اطلاعات
 • بهبود روش های تدریس
 • عوامل موثر بر بهبود روش های تدریس
 • آشنایی با مفهوم تدریس و ویژگی های آن ( تعامل، فعالیت معلم، طراحی منظم، ایجاد فرصت تحصیل)
 • آشنایی با مفهوم فنون و روش های نوین تدریس
 • آشنایی با مفهوم ویژگی های معلم موثر و اثربخش و راههای ارتقای آن
 • آشنایی با مفهوم قوانین و ضوابط اثربخشی معلمان در فرایند تدریس
 • آشنایی با مهارت های مورد نیاز معلمان در فرایند تدریس
 • آشنایی با چگونگی بهبود رفتار معلمان در فرایند تدریس
 • راهکارهای تقویت روش تدریس
 • راهکارهای کمک و بهبود و اصلاح فرایند تدریس
 • راهکارهای توسعه آموزش در کلاس درس
 • راهکارهای ایجاد احساس نیاز به تغییر در معلمان در جایگزینی روش های نوین تدریس به جای روش های سنتی
 • راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس
 • شناسایی عوامل مخل برقراری ارتباط در فرایند تدریس
 • بیان نقش و رسالت معلمان در تربیت شهروند ایده آل

بازگشت