روش پژوهشی علامه محمد تقی جعفری (رحمه الله)

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمیه

۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

دینی و مذهبی

اطلاعات تماس

مسئول : م. محمدی
تلفن دبیرخانه : ۰۳۴۳۲۲۲۲۸۲۷

وب سایت : fatemiyekermans3.whc.ir

روش پژوهشی علامه محمد تقی جعفری (رحمه الله)

محور های همایش

روش پژوهشی علامه محمد تقی جعفری (رحمه الله)

محورهای همایش :

۱- موضوعات عمومی
دیدگاه های علامه جعفری در موضوعات:
کلامی
فلسفی
جهان شناسی
انسان شناسی
اخلاقی
عرفانی
حقوقی
۲- موضوعات ویژه
روش شناسی مباحث:
کلامی و کلام جدید
فلسفی
جهان شناسی
انسان شناسی
اخلاقی
عرفانی
ادبی
زیبایی شناسی
روایی در مباحث نهج البلاغه فقهی
نقد آرای غربی
نیایش و دعا
حقوق سیاسی
بازگشت