همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

برگزارکننده : مرکز همایش های کوشا گستر با همراهی دانشگاه های معتبر کشور

۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

ریاضیات
مدیریت

اطلاعات تماس

مسئول : فکوری
تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۳۲۴۴۹۹۶

وب سایت : maaci.ir

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

محور های همایش

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

محورهای همایش :

 • مدیریت :
 • مدیریت مالی و حسابداری
 • چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی
 • رویکردهای حسابداری و مدیریت مالی
 • مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان
 • بازاریابی مالی
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی
 • مهندسی مالی
 • حسابداری دولتی و صنعتی
 • بازارهای پولی و مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری
 • مدیریت صنعتی و سیستم :
 • رویکردهای هیوریستیک و متاهیوریستیک در مدیریت و مهندسی صنایع
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • داده کاوی و کشف دانش
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت تولید و عملیات
 • تولید بدون کارخانه
 • شبیه سازی عامل بنیان
 • پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics)
 • طرح ریزی واحد های صنعتی
 • مدیریت کارخانه
 • تئوری های تصمیم گیری
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی
 • کارآفرینی :
 • کارآفرینی فردی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کسب و کار جدید
 • کارآفرینی فناورانه و کارآفرینی
 • هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان‎ها
 • موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
 • چالش‎های موجود در توسعه سازمان‎های نوآور و کارآفرین
 • کارآفرینی اسلامی
 • و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی
 • مدیریت بازرگانی و مالی :
 • مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
 • مدیریت بازرگانی گرایش تحول
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
 • مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • مدیریت بازرگانی گرایش مالی
 • مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
 • سایر موضوعات مرتبط
 • مدیریت جهانگردی :
 • مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 • مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
 • سایر موضوعات مرتبط …
 • مدیریت دولتی و سازمان های عمومی :
 • مدیریت منابع انسانی
 • تحول سازمانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • خط مشی گذاری
 • مدیریت دولتی نوین
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت تطبیقی و توسعه
 • دولت الکترونیک
 • مدیریت آموزشی
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی
 • مدیریت اجرایی و شهری :
 • مدیریت شهری در مقطع کارشناسی ارشد
 • مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
 • مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
 • مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
 • سایر موضوعات مرتبط …
 • مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
 • مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
 • مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
 • مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر
 • مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
 • سایر موضوعات مرتبط …
 • محورهای حسابداری :
 • حسابداری مالی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابداری حسابرسی
 • حسابداری سیستم ها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابداری تلفیقی
 • حسابداری سرمایه فکری
 • حسابداری محیط زیست
 • حسابداری و نظام راهبری شرکتها
 • حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
 • حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
 • حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
 • حسابداری ارزشی
 • حسابداری دولتی و پاسخگویی
 • نظریه پردازی در حسابداری
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری
 • نقش حسابداران در دوران پساتحریم
 • آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی
 • حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار
 • کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی
 • جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری
 • تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی
 • نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی
 • استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • اثربخشی گرایشات حسابداری
 • یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
 • لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگا
 • قوانین و استانداردها
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
 • مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
 • تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
 • استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 • روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها
 • نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
 • کاربرد اینترنت در حسابداری
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
 • مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
 • حسابرسی و چالش های پیش رو
 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • ارزیابی استاندارد های بین المللی
 • نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
 • نقش حسابداری در تحول اقتصادی
 • سیستم های اطلاعات حسابداری
 • ارزش افزوده و گزارشگری مالی
 • تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
 • مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
 • نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
 • روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

بازگشت