اولین کنفرانس بین المللی منظر ره های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی

برگزارکننده : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ، موسسه بین المللی مهدپژوهش ره پویان حقیقت، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

۰۹ آذر ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

معماری و عمران

اطلاعات تماس

مسئول : مصطفی علی بیگی
تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۸۸۸۴۲۰۹۰

وب سایت : icuirl.ir/

اولین کنفرانس بین المللی منظر ره های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی

محور های همایش

اولین کنفرانس بین المللی منظر ره های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی

محورهای همایش :

  • مطالعه تطبیقی ضوابط معماری و منظر راه ها
  • انتخاب مسیر
  • فیزیک بستر راه
  • توجه به نشانه‌ها، ابنیه‌ها و ساختمان‌های واقع در حاشیه و بستر راه
  • پایداری و منظر راهها
  • برنامه ریزی و مدیریت راهها و منظر آنها
  • آسیب‌شناسی معماری و منظر راهها
  • معماری و منظر راه شهرهای ایران
  • بررسی ضوابط و دستورالعمل های معماری و منظر راهها

بازگشت