داوطلبان گرامی با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۱۳۹۶ از تاریخ ۷/۲/۹۶ لغایت ۱۴/۲/۹۶ اقدام فرمایید:

نظر سنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۶

نظر سنجی از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۶
(ویژه داوطلب دارای معلولیت جسمی)