– محورهای همایش :
• استراتژی و کسب و کار
• بازاریابی و مدیریت فروش در کسب و کار
• مدیریت کارآفرینی در کسب و کار
• تجارت الکترونیک و کسب و کار
• کسب و کار بین المللی
• و … ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۶