چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

برگزارکننده : مؤسسه پژوهشگران اندیشمند

۱۲ تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶

مرتبط با رشته های

زبان شناسی
سایر …

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر سیدحسین فاضلی
تلفن دبیرخانه : ۳۲۹۳۱۱۹۹-۰۶۱

وب سایت : ELTL.IR

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

محور های همایش

چهارمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی (آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)

محورهای همایش :

  • مسائل مرتبط با آموزش و یادگیری انگلیسی
  • مسائل مرتبط با ادبیات انگلیسی
  • مسائل مرتبط با ترجمه انگلیسی

بازگشت